Merilain 1 luvun 1 §:n ja 18 luvun muuttaminen

LVM003:00/2015 Lagstiftningsprojekt

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM003:00/2015

Ärendenummer LVM/2290/03/2014

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 27.11.2015 –

Datum för tillsättande 27.11.2015

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Mål och resultat

Esityksen keskeisenä tavoitteena on saattaa laivapäiväkirjoja koskeva sääntely perustuslain vaatimusten mukaiseksi niin, että laivapäiväkirjan pitämisestä ei jatkossa olisi enää asetustasoista sääntelyä. Esityksen tavoitteena on lisäksi siirtää merilain 1 luvun 1 §:n mukaiset lupa-asiat (aluksen hyväksyminen suomalaiseksi) liikenne- ja viestintäministeriöltä liikenteen turvallisuusvirastolle.

Utgångspunkter

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista on tullut aloite merilain 18 luvun (laivapäiväkirjoja koskeva sääntely) muuttamiseksi. Trafin mukaan laivapäiväkirjoja koskeva sääntely ei kaikilta osin vastaa PL 80 §:n 1 momentissa säädettyä vaatimusta, jonka mukaan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista on säädettävä laissa. Sääntely on lisäksi melko vanhentunutta.