Regeringens proposition med förslag till lagen om ändring av luftfartslagen (864/2014)

LVM003:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Hankkeessa laaditaan ehdotukset vaadittavien lainsäädäntömuutosten tekemisestä miehittämättömän ilmailun U-spacea koskevien EU-asetusten mukaisesti. Lisäksi selvitetään lentoestelupaprosessin muutostarpeita. Näihin liittyen ehdotetaan muutoksia ilmailulain 158 §:ään ja tarvittavilta osin Traficomin maksuasetukseen.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM003:00/2022

Ärendenummer VN/410/2022

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 7.1.2022 –

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av luftfartslagen och av 127 och 128 § i lagen om transportservice
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  43/2022
  45/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

  10.11.2022
 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 255/2022

I projektet förbereds ändringar av luftfartslagen med anknytning till obemannad luftfart (U-space), flyghindertillstånd och nätet för lågflygning.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Iida Huhtanen, Hallitussihteeri
tel. +358 50 567 4496
[email protected]

Kontaktperson
Krista Widerholm, Ylitarkastaja
tel. +358 295 342 140
[email protected]

Mål och resultat

Hallituksen esitys ilmailulain muuttamisesta.

Sammandrag

Hankkeessa laaditaan ehdotukset vaadittavien lainsäädäntömuutosten tekemisestä miehittämättömän ilmailun U-spacea koskevien EU-asetusten mukaisesti. Lisäksi selvitetään lentoestelupaprosessin muutostarpeita. Näihin liittyen ehdotetaan muutoksia ilmailulain 158 §:ään ja tarvittavilta osin Traficomin maksuasetukseen.

Utgångspunkter

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/664 U-spacen sääntelykehyksestä on annettu 22.4.2021. Samana päivänä annettiin komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/666 asetuksen (EU) N:o 923/2012 muuttamisesta U-space-ilmatilassa harjoitettavaa miehitettyä ilmailua koske-vien vaatimusten osalta sekä komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/665 täytäntöönpano-asetuksen (EU) 2017/373 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelujen sekä muiden ilmaliikenteen hallintaverkon toimintojen
palveluntarjoajille valvottuun ilmatilaan nimetyssä U-space-ilmatilassa asetettavista vaatimuksista.

Näillä kolmella täytäntöönpanoasetuksella säädetään U-space-ilmatiloista, joissa miehittämättömälle ilmailulle tarjotaan tiettyjä palveluita. Asetusten mukaan U-space-ilmatilassa toimii yksi tai useampi U-spacepalveluntarjoaja, jotka tarjoavat miehittämättömälle ilmailulle tiettyjä palveluja, kuten lennätyslupa ja paikkatiedot muusta liikenteestä. Lisäksi U-spacessa on yleisiä tietopalvelu-ja, joka tarkoittaa tiettyä saatavilla olevaa dataa.

Lentoesteelle on ilmailulain 158 §:n mukaan haettava Liikenne- ja viestintäviraston lentoestelupa. Lentoesteluvan myöntämistä harkittaessa arvioidaan muun muassa vaikutusta lentopaikkojen esterajoituspintoihin sekä lentomenetelmiin. Lupahakemukseen on liitettävä asianomaisen ilmaliikennepalveluntarjoajan lausunto. Käytännössä tämä on tarkoittanut Fintraffic ANS:ia, joka on ollut käytännössä myös ainoa lentomenetelmien laatija Suomessa.

Tammikuussa 2022 sovellettavaksi tulevan ilmaliikenteen hallintaa koskevan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/373 ja siihen liittyvän ilmailulain 110 §:n muutosten (laki 1327/2021) myötä on mahdollista, että lentomenetelmäsuunnittelua tarjoavien toimijoiden määrä kasvaa, jolloin eri toimijoiden suunnittelemien menetelmien yhteen toimivuuden ja koordinoinnin tarve korostuu. Näiden muutosten seurauksena lentoesteellä voi olla vaikutuksia sellaiseen lentomenetelmään, joka ei ole asianomaisen ilmaliikennepalvelun tarjoajan tiedossa.

Tässä hankkeessa tarkastellaan edellä kuvattujen EU-sääntelyn ja ilmailulain 110 §:n tulevien muutosten edellyttämiä muutoksia lentoestelupaprosessiin. Lentoesteen määritelmän päivittämistarvetta on arvioitu jo HE 197/2021 vp:n valmistelun yhteydessä eikä siltä osin ole havaittu muutostarpeita. Hankkeen tarkoituksena on selvittää, miten prosessissa huomioidaan mahdolliset muut uudet lentomenetelmäsuunnittelijat. Lisäksi hankkeessa arvioidaan tarve selkiyttää lentoestelupaprosessin viranomaisvastuita.

Liikenne- ja viestintäministeriö on kesällä 2020 julkaissut selvityksen matalalentoverkoston toteuttamisvaihtoehdoista. Selvityksen perusteella Suomeen suositellaan perustettavaksi ensivaiheessa viranomaiskäyttöistä, asteittain laajenevaa matalalentoverkostoa. Ennen mahdollista päätöstä verkoston perustamisesta selvitetään matalalentoverkoston rahoitusvaihtoehtoja sekä mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita.

Mer om ämnet

KM Beslut 16.2.2023 14.56

KM Beslut 16.2.2023 14.38