Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice, III fasen

LVM004:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Hankkeella toteutetaan hallitusohjelman kärkihankkeita digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi sekä säädösten sujuvoittamiseksi Liikennekaarihanke päätettiin toteuttaa kolmessa vaiheessa sen sisällöllisen laaja-alaisuuden vuoksi. Liikennekaarihankkeen kolmannessa vaiheessa painotus on erityisesti logistiikan digitalisaation edistämisessä.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM004:00/2018

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 1.2.2018 – 31.12.2018

Datum för tillsättande 1.2.2018

Förhållande till regeringsprogrammet

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

spetsprojekt Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö

åtgärder Rakennetaan liikenteen digitaalisten palveluiden kasvuympäristö

Lagberedning

HE laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Riksdagens svar EV 251/2018

Logistiikan digitalisaation edistäminen, pääperiaatteet samoja kuin liikenteen palveluista annetun lain aikaisemmissa vaiheissa henkilöliikenteen osalta.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Berner

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2018

Mål och resultat

Liikennekaarihankkeen kolmannessa vaiheessa painotus on erityisesti logistiikan digitalisaation edistämisessä. Tavoitteena on tukea tiedon digitalisointia myös logistiikkasektorilla niin, että voitaisiin edistää fyysisen tiedon muuttamista digitaaliseksi, koneluettavaksi dataksi, hajautetun tiedonjakoinfrastruktuurin kehitystä ja tiedon tehokkaampaa liikkumista logistiikkaverkostoissa.

Hankkeen kolmannessa vaiheessa arvioidaan myös liikennejärjestelmän toimintavarmuutta toimialan palveluntarjoajien varautumisvelvoitteiden ja laatuvaatimusten kautta.

Lisäksi liikennekaarihankkeen kolmannessa vaiheessa saattaa olla tarve täsmentää tai täydentää aikaisempaa sääntelyä joidenkin yksityiskohtien osalta. Näin tehtäisiin muun muassa kuljetusalan ammattipätevyyssääntelyn sekä eräiden viranomaisten miehitys- ja pätevyysvaatimuksien osalta.

Sammandrag

Hankkeella toteutetaan hallitusohjelman kärkihankkeita digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi sekä säädösten sujuvoittamiseksi Liikennekaarihanke päätettiin toteuttaa kolmessa vaiheessa sen sisällöllisen laaja-alaisuuden vuoksi. Liikennekaarihankkeen kolmannessa vaiheessa painotus on erityisesti logistiikan digitalisaation edistämisessä.

Utgångspunkter

Marraskuussa 2015 käynnistetyllä liikennekaarihankkeella toteutetaan hallitusohjelman kärkihankkeita digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi sekä säädösten sujuvoittamiseksi Liikennekaarihanke päätettiin toteuttaa kolmessa vaiheessa sen sisällöllisen laaja-alaisuuden vuoksi.

Ensimmäisessä vaiheessa liikenteen palveluista annettuun lakiin (320/2017) sisällytettiin erityisesti maaliikenteen liikennemarkkinoita ja -palveluja koskevat säädökset. Laki tulee voimaan pääosin 1.7.2018. Ensimmäisessä vaiheessa luotiin tietosääntelyn avulla pohja matkaketjujen syntymiselle asettamalla lakiin velvoite avata liikkumispalveluita koskevat olennaiset tiedot avoimen rajapinnan kautta. Lisäksi asetettiin velvoite tie- ja raideliikenteen palveluntarjoajille avata liikkumispalvelun tarjoajille ja yhdistämispalvelun tarjoajille pääsy lippu- ja maksujärjestelmänsä myyntirajapintaan.

Hankkeen toisessa vaiheessa (Hallituksen esitys laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi), jota koskeva lakiesitys annettiin eduskunnalle 19.10, tuodaan tieliikenteen lisäksi lakiin lento, meri- ja raideliikenteen markkinoita koskevat säännökset siten, että ne muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden tieliikennettä koskevien säädösten kanssa. Lisäksi kuljetusalan ammattipätevyyssääntelyä uudistetaan ja pyritään purkamaan kansallista lisäsääntelyä.

Tietosääntelyn osalta toisessa vaiheessa parannetaan edellytyksiä liikenteen palveluiden digitalisoimiseksi ja tiedon hyödyntämiseksi. Tämä on ehdotettu toteutettavaksi siten, että vanhaa sääntelyä yhtenäistetään sekä tarpeellisilta osin luodaan uutta sääntelyä liikennepalveluja koskevasta tiedon käytöstä ja luovuttamisesta. Lisäksi on ehdotettu liikenteen rekisterisääntelyn kokonaisuudistusta, jossa kaikki Liikenteen turvallisuusviraston ylläpitämiä rekistereitä koskeva sääntely koottaisiin yhteen lakiin, ja näin yksinkertaistettaisiin hajanaista ja vaikeaselkoista rekisterisääntelyä. Keskeistä uudistuksessa olisi rekisteritietojen luovutuskäytäntöjen uudistaminen digitalisaation mahdollistamalla ja vaatimalla tavalla

Lisäksi liikkumispalvelutietojen avaamista on ensimmäisestä vaiheesta jatkettu rajapintojen hyödyntämistä koskevalla sääntelyllä. Yhdistettyjen palveluiden tarjontaa helpotettaisiin mahdollisuudella kytkeä palvelukokonaisuuteen kaikkien liikennemuotojen matkalippuja ja erilaisia liikkumispalveluita, kuten ajoneuvojen vuokrauspalveluita, erilaisia sarja- tai kausituotteita sekä alennuksia. Tämä toteutettaisiin niin, että henkilö voisi sallia sen, että kolmas osapuoli asioisi hänen puolestaan hänen käyttäjätileillään eri palveluissa.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

KM Beslut

KM Beslut