Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och transporttjänster

LVM004:00/2022 Lagstiftningsprojekt

I propositionsutkastet föreslås det att lagen om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster ändras. I lagen anges de minimiskyldigheter som välfärdsområdena ska iaktta. Dessutom ska åtagandenivåerna för samkommuner och bolag med kommunbakgrund
förtydligas.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM004:00/2022

Ärendenummer VN/1960/2022

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 15.2.2022 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 15.2.2022

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och transporttjänster
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  40/2022
  45/2022
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

  10.11.2022
 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 242/2022

I lagen föreskrivs det om procentuella minimiandelar för de upphandlande enheterna för utsläppssnåla fordon under två upphandlingsperioder. De minimiandelar som gäller kommunernas upphandling har differentierats med beaktande av regionala skillnader. Social- och hälsovårdsreformen kräver att kommunernas minimiandelar ses över, eftersom ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänsterna överförs från kommunerna till välfärdsområdena den 1 januari 2023. Avsikten med projektet är att genomföra de lagförändringarna som social- och hälsovårdsreformen kräver. I projektet bedöms dessutom om påföljdsavgiften skulle vara en lämplig sanktion för att säkerställa att skyldigheterna fullgörs.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Ytterligare uppgifter

 • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Mål och resultat

Tavoitteena on sisällyttää sote-uudistuksen edellyttämät muutokset lain eriytettyihin vähimmäisvelvoitteisiin. Tarkoituksena on myös tarkastella sitä, olisiko seuraamusmaksu tarkoituksenmukainen sanktio lain velvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi.

Sammandrag

I propositionsutkastet föreslås det att lagen om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster ändras. I lagen anges de minimiskyldigheter som välfärdsområdena ska iaktta. Dessutom ska åtagandenivåerna för samkommuner och bolag med kommunbakgrund
förtydligas.

Utgångspunkter

Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista (970/2021) astui voimaan 2.8.2021. Lailla pannaan täytäntöön EU:n puhtaita ajoneuvohankintoja koskevan direktiivin vaatimukset. Lailla pyritään edistämään liikenteen päästövähennyksiä kasvattamalla nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta julkisissa hankinnoissa. Laissa säädetään julkisille hankintayksiköille prosentuaaliset vähimmäisosuudet nolla- ja vähäpäästöisiä ajoneuvoja kahdelle hankinta-ajanjaksolle.

Kuntien hankintoja koskevat vähimmäisosuudet on laissa eriytetty alueellisten eroavaisuuksien huomioimiseksi. Hallituksen esitys koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta (ns. sote-uudistus) hyväksyttiin eduskunnassa 23.6.2021. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien siirtyessä kunnilta hyvinvointialueille määritetään, mitä velvoitetasoja hyvinvointialueiden ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintoihin tulisi soveltaa.

Lain lausuntokierroksella olleessa luonnoksessa ehdotettiin seuraamusmaksua lain velvoitteiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusmaksun jatkovalmistelun yhteydessä ilmeni kuitenkin säätämisjärjestyksen kannalta kysymyksiä kaksoisrangaistuksen kiellon näkökulmasta, sillä seuraamusmaksu olisi ollut osittain päällekkäinen hankintalain mahdollistamien seuraamusten kanssa. Asian tarkasteleminen päätettiin aikataulusyistä siirtää omaan hankkeeseen, jossa niitä olisi mahdollisuus arvioida kattavammin.

Mer om ämnet