Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen (Korrigeringspaket)

LVM005:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020. Lain hyväksymisen jälkeen muualla lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia, jotka edellyttävät muutoksia myös uuteen tieliikennelakiin ennen sen tuloa voimaan. Samalla tieliikennelakiin tehtäisiin eräitä muita teknisluonteisia muutoksia.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM005:00/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 1.2.2019 – 31.12.2020

Datum för tillsättande 1.2.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av den nya vägtrafiklagen

Riksdagens svar EV 144/2020

Den nya vägtrafiklagen träder i kraft den 1 juni 2020. Efter det att lagen antagits har det skett sådana ändringar annanstans i lagstiftningen som förutsätter ändringar också i den nya vägtrafiklagen innan den träder i kraft. Samtidigt görs vissa andra ändringar av teknisk karaktär i vägtrafiklagen.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2020

Mål och resultat

Uuden tieliikennelain täydentäminen ja korjaaminen.

Sammandrag

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020. Lain hyväksymisen jälkeen muualla lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia, jotka edellyttävät muutoksia myös uuteen tieliikennelakiin ennen sen tuloa voimaan. Samalla tieliikennelakiin tehtäisiin eräitä muita teknisluonteisia muutoksia.

Utgångspunkter

Uuden tieliikennelain hyväksymisen jälkeen ja ennen sen tuloa voimaan on lainsäädännössä tapahtunut muutoksia, jotka tulee sisällyttää 1.6.2020 voimaan tulevaan uuteen tieliikennelakiin. Samalla tehtäisiin teknisluonteisia muutoksia pykäliin.

Mer om ämnet

KM Beslut

KM Beslut