Delegationen för luftrumsplanering

LVM005:00/2021 Organ

Ilmatilan hallinnan neuvottelukunta on liikenne- ja viestintäministeriön yhteydessä toimiva neuvottelukunta, jonka valtioneuvosto nimeää ilmailulain (864/2014) 107 §:n nojalla kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää siviili- ja sotilasilmailun yhteensovittamista.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM005:00/2021

Ärendenummer VN/7769/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 1.12.2019 – 30.11.2022

Datum för tillsättande 1.12.2019

Typ av organ Delegation

Kontaktperson
Suvi Kankare, Ylitarkastaja
tel. +358 295 342 105
[email protected]

Mål och resultat

Neuvottelukunnan tarkoituksena on

1. Edistää ilmatilan joustavaa käyttöä ja käsitellä neuvoa-antavana elimenä siviili- ja sotilasilmailun yhteensovittamiseen liittyviä kysymyksiä sekä antaa niistä tarvittaessa suosituksia.

2. Osallistua Euroopan unionissa, ilmailun kansainvälisissä järjestöissä ja kansallisella tasolla päätettävien ilmatilan hallintaan liittyvien asioiden valmisteluun ja Suomen kannan muodostamiseen.

3. Käsitellä yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa ja pohjoiseurooppalaiseen toiminnalliseen ilmatilan lohkoon liittyviä asioita, sekä tunnistaa ilmatilan hallinnan strategisella tasolla ilmatilan eri käyttäjien tarpeet, yhteen sovittaa niihin liittyviä mahdollisia ristiriitoja sekä antaa lausuntoja ilmatilaa koskevissa kysymyksissä.

Sammandrag

Ilmatilan hallinnan neuvottelukunta on liikenne- ja viestintäministeriön yhteydessä toimiva neuvottelukunta, jonka valtioneuvosto nimeää ilmailulain (864/2014) 107 §:n nojalla kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää siviili- ja sotilasilmailun yhteensovittamista.

Utgångspunkter

Ilmatilan joustavaa käyttöä koskevassa komission asetuksessa (EY) 2150/2005 (nk. FUA-asetus) vahvistetaan säännöt jäsenvaltioiden vastuulla olevassa ilmatilassa toimivien ilmaliikenteen hallinnasta vastaavien siviili- ja sotilasyksiköiden välisen paremman yhteistyön varmistamiseksi. FUA-asetuksessa säädetään siviili- ja sotilasilmailun yhteensovittamiseksi ilmatilassa noudatettavista periaatteista. Näitä periaatteita toteutettaessa on varmistettava sotilasilmailun ja valtion ilmailun toimijoiden mahdollisuus suorittaa niille säädetyt tehtävät.

Ilmailulain 107 §:n mukaan liikenne- ja viestintäministeriö ja puolustusministeriö sopivat siitä, miten ilmatilan ja ilmaliikenteen hallinnassa, lennonvarmistuspalvelun tarjonnassa sekä joustavan ilmatilan käyttöön liittyvissä menettelyissä otetaan huomioon siviili- ja sotilasilmailun tarpeet. Näiden tehtävien hoitamiseksi valtioneuvosto nimeää ilmatilan hallinnan neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.