Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av förändringar till överenskommelsen med Ryssland om internationell järnvägstrafik och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

LVM008:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Hallituksen esityksen mukaisella lakiehdotuksella saatettaisiin voimaan ne lainsäädännön alaan kuuluvat sopimusmääräysten muutokset, joita on sovittu pöytäkirjalla tehtäväksi suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehtyyn sopimukseen.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM008:00/2021

Ärendenummer VN/1964/2021

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP om sättande i kraft av förändringar till överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om direkt internationell järnvägstrafik
  • 1

    Under beredning

    Tillagd i sessionsperioden 11.1.2022
  • Överlämnades inte under sessionsperioden

De förändringar som Finland och Ryssland har avtalat i fördraget (SopS 85/2016) sätts i kraft. Förändringarna är tekniska till sin natur och protokollet för dess ikraftträdande undertecknas i början av 2021.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Mål och resultat

HE annetaan eduskunnalle elokuun viimeisellä viikolla 2021.

Sammandrag

Hallituksen esityksen mukaisella lakiehdotuksella saatettaisiin voimaan ne lainsäädännön alaan kuuluvat sopimusmääräysten muutokset, joita on sovittu pöytäkirjalla tehtäväksi suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehtyyn sopimukseen.

Utgångspunkter

Ks. edellä. Suomen ja Venäjän osapuoli ovat sopineet valtiosopimukseen (SopS 85/2016) tehtävistä teknisluonteisista muutoksista, jotka molempien osapuolten pitää saattaa voimaan ennen kuin ne voivat tulla voimaan.