Skyldigheten att distribuera tv- och radioprogram

LVM010:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Det föreslås att 227 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation ändras så att distributionsskyldigheten om Rundradions radioprogramutbud slopas. I samband med projektet utreds också en eventuell övergångstid för lagens ikraftträdande. Avsikten är dessutom att bereda mindre ändringar och kompletteringar av teknisk natur i lagen. Dessa gäller 49 §, 294 § och 304 §.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM010:00/2022

Ärendenummer VN/7543/2022

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 9.3.2022 –

Datum för tillsättande 16.6.2022

Lagberedning

RP om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
  • 1

    Under beredning

    Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
  • Överlämnades inte under sessionsperioden

Det föreslås att 227 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation ändras så att distributionsskyldigheten om Rundradions radioprogramutbud slopas. Teledirektivet ((EU) 2018/1972), gör det möjligt för medlemsstaterna att införa distributionsskyldigheter på vissa villkor. Enligt artikel 114 i teledirektivet ska sådana skyldigheter som gäller sändningsplikten vara skäliga, proportionella och transparenta. Distributionsskyldigheterna måste också vara nödvändiga för att uppnå tydligt angivna mål som tjänar allmänintresset. Syftet med förslaget är att ändra den nationella lagstiftningen så att den uppfyller kraven i direktivet.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Roosa Patrakka, Ylitarkastaja
tel. +358 295 342 192
[email protected]

Kontaktperson
Aino Sipari, Yksikön johtaja
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on muuttaa sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia (917/2014, SVPL) siten, että lain 227 §:ssä säädetystä siirtovelvoitteesta poistettaisiin verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoavan teleyrityksen sekä yhteisantennijärjestelmän ylläpitäjän velvoite siirtää Yleisradion julkisen palvelun radio-ohjelmistot.

Eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstöä koskeva direktiivi, teledirektiivi (EU) 2018/1972, mahdollistaa jäsenvaltioille siirtovelvoitteiden asettamisen tietyin ehdoin. Teledirektiivin 114 artiklan mukaan siirtovelvoitteiden on oltava kohtuullisia, oikeasuhtaisia ja avoimia. Siirtovelvollisuuksia voidaan asettaa, jos merkittävä määrä kyseisten verkkojen ja palvelujen loppukäyttäjistä käyttää niitä pääasiallisena keinonaan vastaanottaa radio- ja tv-ohjelmistoja. Siirtovelvoitteiden on myös oltava välttämättömiä selkeästi määritetyn yleisen edun mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Esityksen tavoitteena on muuttaa kansallinen siirtovelvoitesääntely vastaamaan EU-sääntelyn asettamia vaatimuksia. Lisäksi esityksen tavoitteena on mahdollistaa kaapeliverkoissa tehokkaampi verkon käyttö ja laadullisesti parempien yhteyksien tarjoaminen.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan pienempiä täydennyksiä ja teknisluonteisia muutoksia lain 49 §, 294 § ja 304 §:iin

Sammandrag

Det föreslås att 227 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation ändras så att distributionsskyldigheten om Rundradions radioprogramutbud slopas. I samband med projektet utreds också en eventuell övergångstid för lagens ikraftträdande. Avsikten är dessutom att bereda mindre ändringar och kompletteringar av teknisk natur i lagen. Dessa gäller 49 §, 294 § och 304 §.

Utgångspunkter

Teledirektiivi velvoittaa arvioimaan asetettuja siirtovelvoitteita säännöllisesti.