HNS-yleissopimus - säädöshankepäätös

Vuoden 1996 kansainväliseen yleissopimukseen vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä liittyvän vuoden 2010 pöytäkirjan (HNS-yleissopimuksen) hyväksyminen ja myöhempi voimaansaattaminen

LVM011:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM011:00/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 1.6.2013 –

Datum för tillsättande 8.6.2017

Lagberedning

RP om godkännande och sättande i kraft av 2010 års protokoll till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen samt till vissa lagar som har samband med det
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 19.9.2019
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  39/2019
  41/2019
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

I propositionen föreslås det att riksdagen godkänner 2010 års protokoll till internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen (2010 års HNS-konvention). Propositionen innehåller de förslag till ändring av lagstiftningen som genomförandet av HNS-konventionen kräver och ett förslag till ny lag som gäller skyldigheten att rapportera om mottagande av farliga ämnen. Genom HNS-konventionen föreskrivs det om ansvar vid sjötransport av farliga ämnen. Syftet med den är att säkerställa att skadelidande får en tillräcklig och snabb ersättning för skada som orsakas av farliga ämnen.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Marin

KontaktpersonTiina Ranne, kommunikationsministeriet

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2019

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on HNS-yleissopimuksen kansallinen hyväksyminen sekä myöhempi voimaansaattaminen yleissopimuksen tullessa voimaan kansainvälisesti Suomen osalta.

Vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetuksesta aiheutuvien vahinkojen yhteydessä valtiolle, kunnille ja pelastustoimelle aiheutuvat torjunta- ja ennallistamiskustannukset vähenisivät niiltä osin, kun kyse on HNS-yleissopimuksen mukaisesta pakollisen vakuutuksen kattamasta vahingosta.

Vaatimuksen pakollisesta vakuutuksesta ei arvioida vähäisiä hallinnollisia kustannuksia lukuun ottamatta aiheuttavan varustamoille kustannuksia, koska aluksilla on normaalisti voimassa vastuuvakuutus (niin sanottu P & 1 -vakuutus). Vaarallisten ja haitallisten aineiden vastaanottajille, jotka rahoittavat HNS-rahaston toiminnan suorittamillaan maksuilla, aiheutuisi HNS-yleissopimuksen voimaantulosta hallinnollisia kustannuksia. Lisäksi vastaanottajille aiheutuu kustannuksia onnettomuuden sattuessa, mikäli laivanomistajan vastuuvakuutus ei riitä kattamaan vahinkoa. HNS-yleissopimukseen liittyminen on kuitenkin tarkoitus tehdä koordinoidusti erityisesti muiden EU-maiden kanssa sen varmistamiseksi, ettei maksutaakka mahdollisen vahingon sattuessa muodostu kovin suureksi.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

KM Beslut

KM Beslut