Regeringens proposition till riksdagen

LVM011:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Tehdään raideliikennelakiin kohdassa tavoitteet ja tuotokset esitetyn kaltaiset muutokset.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM011:00/2022

Ärendenummer

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 10.3.2022 –

Datum för tillsättande 1.2.2021

Lagberedning

HE laiksi raideliikennelain muuttamisesta
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 11.3.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  14/2022
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi raideliikennelakia niin, että lakiin lisättäisiin eräitä uusia säännöksiä ja lisäksi tehtäisiin muita teknisluonteisia tarkistuksia. Lakiin lisättäisiin mm. säännökset kalustoyksikön siirtolupaa koskevista vaatimuksista ja erilaisista testi- ja pilottihankkeista. Lisäksi uudistettaisiin ratakapasiteetin jakamista koskevaa sääntelyä ja tarkistettaisiin Liikenne- ja viestintäviraston viranomaistehtäviä.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Kontaktperson
Risto Saari, Liikenneneuvos
tel. +358 295 342 311
[email protected]

Mål och resultat

Tehdään raideliikennelakiin (1302/2018) ennen kaikkea seuraavat muutokset:

- lakiin lisättäisiin säännökset kalustoyksikön siirtolupaa koskevista vaatimuksista;
- lakiin lisättäisiin erilaisia testi- ja pilottihankkeita koskevia vaatimuksia. Tällaisia olisivat autonomisen junaliikenteen sekä kaupunkiraideliikenteen rataverkon ja muun raideliikenteen rataverkon välillä näitä yhdistävän liikenteen testi- ja pilottihankkeet. Pykälän mukaiset lupavaatimusten helpotukset koskisivat myös liikkuvan laboratorion käyttämistä rataverkon testaukseen liittyvässä työssä;
- kapasiteetin jakamista koskevaa sääntelyä muutettaisiin nykyistä joustavammaksi niin, että rataverkon haltija voisi varsinaisen tiukasti aikataulutetun kapasiteetin haku- ja jakoprosessin jälkeen jakaa jäljelle jäänyttä tai palautettua ratakapasiteettia nykyistä joustavammin; ¨
- Liikenne- ja viestintäviraston viranomaistehtäviä tarkistettaisiin; ja
- tehtäisiin eräitä muita lain soveltamisen aikana tarpeelliseksi havaittuja tarkistuksia ja EU-lainsäädännön edellyttämiä muutoksia.

Sammandrag

Tehdään raideliikennelakiin kohdassa tavoitteet ja tuotokset esitetyn kaltaiset muutokset.

Utgångspunkter

Raideliikennelaki tuli voimaan 1.1.2019 ja siihen tehtiin ensimmäinen tarkistuskierros lailla raideliikennelain muuttamisesta (1254/2020), jonka mukaiset säännökset tulivat voimaan 1.2.2021. Nyt tehtävät muutostarpeet (ks. edellä) on havaittu tarpeelliseksi lain soveltamisen aikana. Tarvetta on erityisesti selkiyttää sitä, millaisia lupavaatimuksia kohdistuu erilaisiin testi- ja pilottihankkeisiin ja miten voidaan järjestää turvallisesti kaluston siirto rataverkolla, jos kalustolle ei ole myönnetty markkinoillesaattamis- tai käyttöönottolupaa. Myös ratakapasiteetin jakamista koskevaa sääntelyä on syytä muuttaa joustavammaksi unionilainsäädännön sallimissa puitteissa.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

KM Beslut

KM Beslut