Lagstiftningsprojekt: Genomförande av EU-förordningen om elektroniska transportdata

LVM016:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Sähköisistä kuljetustiedoista (eFTI, electronic freight transport information) annetun asetuksen (EU) 2020/1056 kansallinen täytäntöönpano.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM016:00/2021

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 16.3.2021 –

Datum för tillsättande 16.3.2021

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Merita Erkkilä, Suunnittelija
tel. +358 295 342 136
[email protected]

Kontaktperson
Essi Teljo, Ylitarkastaja
tel. +358 295 342 082
[email protected]

Mål och resultat

Sähköisistä kuljetustiedoista annetun EU-asetuksen tavoitteena on saada aikaan sekä kansallisella että Euroopan unionin tasolla yhtenäinen tavaraliikenteen ja logistiikan digitaalinen tietojenvaihdon ja datan uudelleenkäytön infrastruktuuri. Hanke helpottaa ja edistää tietojen antamista talouden toimijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten välillä sähköisessä muodossa. Asetuksella velvoitetaan toimivaltaiset viranomaiset vastaanottamaan ja hyväksymään sähköisessä muodossa asiaankuuluvat kuljetustiedot, joiden toimittamista vaaditaan lakisääteisesti. Hankkeella on laajaa vaikuttavuutta tehokkaisiin, turvallisiin ja kestäviin toimitusketjuihin sekä viranomaisvalvontaan.

Sammandrag

Sähköisistä kuljetustiedoista (eFTI, electronic freight transport information) annetun asetuksen (EU) 2020/1056 kansallinen täytäntöönpano.

Utgångspunkter

EU-asetus on tullut voimaan 20.8.2020 ja sitä aletaan soveltaa 21.8.2021, poislukien eFTI-alustojen ja palveluntarjoajien hyväksyntä.