Arbetsgruppen för nationell distributionsinfrastruktur

LVM016:00/2022 Organ

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa työryhmän tieliikenteen uusien käyttövoimien jakeluinfran kehittämiseksi ja suunnittelemiseksi.

Jakeluinfran saatavuutta pyritään Suomessa parantamaan julkisen jakeluinfran tuen ja yksityisen latausinfra-avustuksen keinoin.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM016:00/2022

Ärendenummer VN/11483/2022

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 20.5.2022 – 31.3.2023

Datum för tillsättande 13.5.2022

Typ av organ Arbetsgrupp

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden

Kontaktperson
Saara Jääskeläinen, Liikenneneuvos
tel. +358 295 342 560
[email protected]

Kontaktperson
Tuuli Ojala, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 342 198
[email protected]

Kontaktperson
Emmi Simonen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 342 108
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on parantaa tieliikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfran kehittämistä ja suunnittelua poikkisektoraalisella yhteistyöllä.

Hankkeessa tuotetaan jakeluinfraa koskevan AFI-direktiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/94/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014 , vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta, linkki vasemmassa alareunassa) vaatima seurantaraportti. Työryhmän keskeisin työ on em. raporttia ja laajempia kuulemisia hyödyntäen tuottaa ilmastoystävällisen liikenteen tarpeisiin vastaavan ja energiajärjestelmän kehityskulut huomioiva, 2030-luvulle ulottuva kansallinen jakeluinfraohjelma.

Sammandrag

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa työryhmän tieliikenteen uusien käyttövoimien jakeluinfran kehittämiseksi ja suunnittelemiseksi.

Jakeluinfran saatavuutta pyritään Suomessa parantamaan julkisen jakeluinfran tuen ja yksityisen latausinfra-avustuksen keinoin.

Utgångspunkter

Fossiilisille polttoaineille vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfralla on keskeinen merkitys liikenteen vihreän siirtymän mahdollistajana. Jotta ihmiset ja yritykset ympäri Suomen voivat siirtyä pois fossiilisesta bensiinistä ja dieselistä muun muassa uusiutuvaan sähköön ja kaasuun, tarvitaan koko maan kattava ja sujuvasti käytettävissä oleva sähkön ja kaasun julkinen lataus- ja tankkausverkko. Puutteelliset lataus- ja tankkausmahdollisuudet vaikuttavat negatiivisesti sekä vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntäviä ajoneuvoja koskeviin ostopäätöksiin että niiden käyttöön.

Ytterligare uppgifter