Arbetsgruppen för nationell distributionsinfrastruktur

LVM016:00/2022 Organ

Kommunikationsministeriet tillsätter en arbetsgrupp för att utveckla och planera infrastrukturen för distribution av nya drivkrafter inom vägtrafiken.

I Finland strävar man efter att förbättra tillgången till distributionsinfrastruktur med hjälp av offentligt stöd för distributionsinfrastruktur och privat understöd för laddningsinfrastruktur.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM016:00/2022

Ärendenummer VN/11483/2022

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 20.5.2022 – 31.12.2024

Datum för tillsättande 13.5.2022

Typ av organ Arbetsgrupp

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on parantaa tieliikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfran kehittämistä ja suunnittelua poikkisektoraalisella yhteistyöllä.

Hankkeessa tuotetaan jakeluinfraa koskevan AFI-direktiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/94/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014 , vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta, linkki vasemmassa alareunassa) vaatima seurantaraportti. Työryhmän keskeisin työ on em. raporttia ja laajempia kuulemisia hyödyntäen tuottaa ilmastoystävällisen liikenteen tarpeisiin vastaavan ja energiajärjestelmän kehityskulut huomioiva, 2030-luvulle ulottuva kansallinen jakeluinfraohjelma.

Sammandrag

Kommunikationsministeriet tillsätter en arbetsgrupp för att utveckla och planera infrastrukturen för distribution av nya drivkrafter inom vägtrafiken.

I Finland strävar man efter att förbättra tillgången till distributionsinfrastruktur med hjälp av offentligt stöd för distributionsinfrastruktur och privat understöd för laddningsinfrastruktur.

Utgångspunkter

Fossiilisille polttoaineille vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfralla on keskeinen merkitys liikenteen vihreän siirtymän mahdollistajana. Jotta ihmiset ja yritykset ympäri Suomen voivat siirtyä pois fossiilisesta bensiinistä ja dieselistä muun muassa uusiutuvaan sähköön ja kaasuun, tarvitaan koko maan kattava ja sujuvasti käytettävissä oleva sähkön ja kaasun julkinen lataus- ja tankkausverkko. Puutteelliset lataus- ja tankkausmahdollisuudet vaikuttavat negatiivisesti sekä vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntäviä ajoneuvoja koskeviin ostopäätöksiin että niiden käyttöön.

Ytterligare uppgifter