Esitys miehistötukilain ja merimieseläkelain muuttamisesta ja eräiden lakimuutosten kumoamisesta

Regeringens proposition om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransporto och lagen om sjömanspensioner

LVM020:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Muutetaan meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annettua lakia ja kumotaan eräät lailla 940/2016 tehdyistä lakimuutoksista, jotka koskevat merenmittausaluksia. Samalla muutetaan merimieseläkelain 4 §:ää, jotta merenmittausaluksilla työskentelevät työntekijät pysyvät jatkossakin merimieseläkelain soveltamisen piirissä.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM020:00/2019

Ärendenummer VN/7349/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 14.6.2019 – 30.6.2021

Datum för tillsättande 14.6.2019

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och 4 § i lagen om sjömanspensioner

Riksdagens svar EV 9/2021

I propositionen föreslås det att lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport ändras så att en del av de ändringar som sattes i kraft villkorligt genom lagändringen 940/2016 upphävs genom ändringen. Eftersom det i 4 § 1 mom. 5 punkten i lagen om sjömanspensioner hänvisas till den punkt i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport som nu föreslås bli ändrad, ska den aktuella punkten i lagen om sjömanspensioner också ändras. Det är fråga om en ändring av teknisk karaktär vars syfte är att de som arbetar ombord på sjömätningsfartyg fortfarande ska omfattas av tillämpningsområdet för lagen om sjömanspensioner.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2020

Mål och resultat

Tarkoitus on kumota miehistötukilaista sellaiset kohdat, jotka koskevat merenmittaustoiminnan saattamista tukikelpoisen toiminnan piiriin. Merenmittaustoiminta tulee jatkossakin jäämään tukikelpoisen toiminnan ulkopuolelle. Samalla kun muutetaan meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annettua lakia, tulee vastaavasti muuttaa merimieseläkelakia (1290/2006), jotta merenmittausaluksilla työskentelevät työntekijät pysyvät jatkossakin merimieseläkejärjestelmän piirissä. Kyseessä on tekninen muutos, jonka tarkoituksena on nykytilan säilyttäminen merimieseläkejärjestelmän osalta.

Sammandrag

Muutetaan meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annettua lakia ja kumotaan eräät lailla 940/2016 tehdyistä lakimuutoksista, jotka koskevat merenmittausaluksia. Samalla muutetaan merimieseläkelain 4 §:ää, jotta merenmittausaluksilla työskentelevät työntekijät pysyvät jatkossakin merimieseläkelain soveltamisen piirissä.

Utgångspunkter

Euroopan komissio ei ole hyväksynyt Suomen miehistökustannusten kompensoimista koskevan tukiohjelman laajentamista Suomen kannalta hyväksyttävin ehdoin. Tämän vuoksi Suomi on vetänyt tukiohjelman muutosesityksen takaisin, mikä aiheuttaa tarpeen kumota ehdollisena voimaan saatetut lakimuutokset (940/2016), kun muutoksia ei ole käytännössä mahdollista saattaa voimaan. Tukiohjelman muuttaminen vaatii komission hyväksynnän.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

KM Beslut

KM Beslut