Reform av lotsningslag

LVM021:00/2021 Lagstiftningsprojekt

I denna proposition föreslås det att det stiftas en ny lotsningslag genom vilken den gällande lotsningslagen upphävs och ersätts. Dessutom föreslås det ändringar i lagen om verkställighet av böter.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM021:00/2021

Ärendenummer VN/9133/2021

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 29.3.2021 – 31.3.2023

Datum för tillsättande 29.3.2021

Lagberedning

RP med förslag till lotsningslag och till ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  46/2022
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

  17.11.2022
 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 306/2022

Uppdatering av lotsningslagstiftningen. Dessutom lagen förtydligas och förenklas.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Mål och resultat

Luotsauslain (940/2003) päivittäminen muuttuneisiin tarpeisiin esimerkiksi luotsauksen henkilölupia koskevien vaatimusten ja luotsinkäyttövelvollisuuden osalta. Lisäksi lakia selkeytetään ja yksinkertaistetaan erityisesti luotsikoulutusta koskevien vaatimuksien osalta. Hankkeessa arvioidaan myös muita kehittämistarpeita esimerkiksi poikkeustilanteisiin varautumisen, Itämerenluotsauksen ja Saimaan tuen alijäämän laskennan osalta.

Sammandrag

I denna proposition föreslås det att det stiftas en ny lotsningslag genom vilken den gällande lotsningslagen upphävs och ersätts. Dessutom föreslås det ändringar i lagen om verkställighet av böter.

Utgångspunkter

Eri sidosryhmät ovat tuoneet esiin tarpeen luotsauslain päivittämiselle. Laki koetaan tulkinnanvaraiseksi ja monimutkaiseksi eikä se täysin vastaa muuttuneita toimintaolosuhteita. Luotsien pätevyysvaatimuksia ja koulutusta koskevia säännöksiä pidetään osin epäjohdonmukaisina ja vanhentuneina.

Mer om ämnet

KM Beslut 23.3.2023 16.10

KM Beslut 23.3.2023 15.28