Liikenne- ja viestintäministeriön asetukset Liikenne- ja viestintäviraston liikenteen ja sähköisen viestinnän maksullisista suoritteista annettujen asetusten muuttamisesta

LVM021:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Liikenteen asetuksen pykäläsisältö säilyisi ennallaan. Liikenteen asetuksen liitteen muutos ei sisällä nykyisten suoritemaksujen korotuksia. Muutoksen taloudelliset vaikutukset vähäiset.

Sähköisen viestinnän asetusmuutoksen työtuntimaksun korotus perustuu kustannusvastaavuuteen.
Korotuksella katetaan suoritteen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM021:00/2022

Ärendenummer VN/13775/2022

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid 5.5.2022 – 30.6.2022

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Mål och resultat

Ehdotetaan muutettavaksi Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1255/2021) liite. Liitteeseen tehtäisiin ilmailun, merenkulun ja raideliikenteen lainsäädäntömuutoksista johtuvia yksittäisiä muutoksia, suoritelisäyksiä ja –poistoja.

Ehdotetaan muutettavaksi liikenne- ja viestintäministeriön asetus, jossa säädetään Liikenne- ja viestintäviraston sähköiseen viestintään liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista. Asetuksen 5 §:n työtuntimaksua ehdotetaan korotettavaksi ja samalla korjataan 4 §:n vanhentunut viittaus.

Utgångspunkter

Lainsäädäntömuutosten edellyttämät muutokset.

Ytterligare uppgifter