Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken

LVM022:00/2019 Lagstiftningsprojekt

I denna proposition föreslås det att lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken ändras så att tillsynsavgiften sänks från 1,00 till 0,90 euro per passagerare som fyllt två år och som under föregående kalenderår har avrest från en flygplats med ett luftfartyg i kommersiell lufttransport.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM022:00/2019

Ärendenummer VN/7354/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 6.8.2019 – 31.12.2019

Datum för tillsättande 6.8.2019

Lagberedning

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 19.9.2019
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  41/2019
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

I denna proposition föreslås det att lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken ändras så att tillsynsavgiften sänks från 1,00 till 0,90 euro per passagerare som fyllt två år och som under föregående kalenderår har avrest från en flygplats med ett luftfartyg i kommersiell lufttransport. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2020 och avses bli behandlad i samband med den. Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2020. —————

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Marin

KontaktpersonEmmi Nykänen, kommunikationsministeriet

Ytterligare uppgifter

 • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2019

Sammandrag

I denna proposition föreslås det att lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken ändras så att tillsynsavgiften sänks från 1,00 till 0,90 euro per passagerare som fyllt två år och som under föregående kalenderår har avrest från en flygplats med ett luftfartyg i kommersiell lufttransport.

Utgångspunkter

Tillsynsavgiften för flygtrafiken tas ut till staten för tillsyn över flygsäkerheten och för offentliga förvaltningsuppgifter inom luftfarten. Tillsynsavgiften är avsedd att täcka kostnaden för sådana luftfartsmyndighetsuppgifter som inte finansieras ur statsbudgeten och som inte kan finansieras i form av prestationsavgifter med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten. Målet har varit att avgiftsintäkterna ska täcka kostnaderna för tillsynsuppgifterna.

Passagerarantalet inom flygtrafiken har ökat kraftigt de senaste åren. År 2018 var passagerarantalet på Finavias flygfält 10,1 % större än året innan. Transport- och kommunikationsverkets kostnader som motsvarar tillsynsavgiften för flygtrafiken har de senaste åren rört sig kring 10,5–11,5 miljoner euro. Med ökade intäkter har kostnadsmotsvarigheten stigit
ordentligt och uppgick 2018 till 123 %. Enligt Transport och kommunikationsverkets prognoser kommer de kostnader som motsvarar tillsynsavgiften för flygtrafiken de kommande åren att uppgå till cirka 12 miljoner euro.

Mer om ämnet

KM Beslut

KM Beslut