LVM; Bedömningspromemoria om uppdatering av den funktionella klassificeringen av landsvägarna

LVM022:00/2022 Projekt

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu arviomuistio valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaisesta maanteiden toiminnallisen luokituksen päivityksen toteuttamisesta.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM022:00/2022

Ärendenummer VN/11312/2022

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 13.4.2022 –

Datum för tillsättande

Kontaktperson
Eeva Ovaska, Hallitussihteeri
tel. +358 295 342 113
[email protected]

Mål och resultat

Tavoitteena on toteuttaa maanteiden toiminnallisen luokittelun päivitys siten, että maanteiden toiminnalliset luokat on määritelty valtakunnallisesti yhtenäisin perustein.

Osana päivitystä tehtäisiin tarpeelliset lainsäädäntömuutokset, selvittäisiin muutostarpeita alueellisessa liikennejärjestelmätyössä ja koottaisiin ne osaksi liikenneverkon strategista tilannekuvaa. Alueellisessa tarpeiden selvittämisessä ja tilannekuvan laadinnassa huomioitaisiin myös katu- ja yksityistierajapinnat. Osana seuraavaa valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa valmisteltaisiin täsmentävät periaatelinjaukset toiminnallisten luokkien määrittelyn tueksi. Tarpeelliset muutokset maanteiden toiminnallisiin luokkiin toteutettaisiin tiesuunnitelmamenettelyssä.

Sammandrag

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu arviomuistio valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaisesta maanteiden toiminnallisen luokituksen päivityksen toteuttamisesta.

Utgångspunkter

Valtioneuvosto on hyväksynyt valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vuosille 2021–2032 (Liikenne 12 -suunnitelma) huhtikuussa 2021 ja antanut suunnitelman selontekona eduskunnalle. Liikenne 12 -suunnitelmassa toimenpiteenä on, että liikenne- ja viestintäministeriön johdolla päivitetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain edellyttämä maanteiden toiminnallinen luokitus vastaamaan nykytarpeita ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita vuoden 2022 loppuun mennessä. Suunnitelman mukaan tässä yhteydessä tarkastellaan erityisesti maantie- ja yksityistieverkkojen rajapintoja yksityisteiden yhteiskunnallinen merkitys huomioiden sekä maanteiden ja katuverkon rajapintoja. Päivitys tehdään suunnitelman mukaan yhteistyössä kuntien ja yksityistietoimijoiden kanssa.