Statsrådets förordning om ändring av 7 och 8 § i statsrådets förordning om utfärdande av färdskrivarkort och undantag vid användning av färdskrivare

LVM023:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Hankkeen tavoitteena on EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin sosiaali- ja markkinasäännösten kansallinen voimaansaattaminen niitä koskevine tietojärjestelmävaativuuksineen sekä maantieliikenteen lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin kansallinen täytäntöönpano.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM023:00/2021

Ärendenummer VN/9378/2021

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid 7.4.2021 – 31.3.2022

Datum för tillsättande 13.10.2020

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin sosiaali- ja markkinasäännösten kansallinen voimaansaattaminen niiltä osin kuin säännökset koskevat:

 ajo- ja lepoaikoja ja ajopiirtureita; Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/1054),
 tieliikenteen ammatin harjoittamisen edellytyksiä,
markkinoille pääsyä ja sisämarkkinoiden
tiedonvaihtoa: Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus (EU) 2020/1055 ja
 näihin liittyviä tietojärjestelmävaatimuksia.
Hankkeen tavoitteena on myös panna kansallisesti
täytäntöön:
 Euroopan parlamentin ja neuvoston Direktiivi (EU)
2020/1057
o lähettyjä työntekijöitä koskevien direktiivien
96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien
erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä
osin kuin on kyse maantieliikenteen alan
työntekijöiden lähettämisestä työhön
toiseen jäsenvaltioon ja
o direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta
valvontavaatimusten osalta sekä
o asetuksen (EU) N:o 1024/2012
muuttamisesta.

Hankkeen liikkuvuuspakettia koskevan kansallisen täytäntöönpanon yhteydessä on lisäksi tavoitteena arvioida hallitusohjelman mukaisten, kuljetusten tilaajanvastuuta koskevien, kirjausten lisäämistä liikenteen palveluista annettuun lakiin (320/2017), jäljempänä liikennepalvelulaki.

Hankkeessa valmistellaan tarvittavat muutokset
seuraaviin lakeihin:
– laki liikenteen palveluista (320/2017);
– laki lähetetyistä työntekijöistä (447/2016).
Tämän lisäksi hankkeessa tarkastellaan tarvetta päivittää
mm. seuraavia lakeja ja asetuksia:
– valtioneuvoston asetus ajopiirturikorttien
myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin
käytössä (507/2018);
– laki ylikuormamaksusta (51/1982).

Tarvittaessa valmistellaan hankkeen puitteissa myös muita pienempiä teknisiä muutoksia ja päivityksiä liikennepalvelulakiin. Hankkeen toteutusta varten perustetaan työryhmä, jonka tehtävänä on yllämainittujen tavoitteiden toteuttaminen.

Työryhmälle perustetaan alaryhmä, jonka tavoitteena on Euroopan parlamentin ja neuvoston Direktiivi (EU) 2020/1057 kansallinen täytäntöönpano siltä osin kuin se koskee lähetettyjä maantieliikenteen alan työntekijöitä. Koska lähetettyjä työtekijöitä koskeva lainsäädäntö kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalalle, on
alatyöryhmän vetovastuu TEM:llä.

Sammandrag

Hankkeen tavoitteena on EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin sosiaali- ja markkinasäännösten kansallinen voimaansaattaminen niitä koskevine tietojärjestelmävaativuuksineen sekä maantieliikenteen lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin kansallinen täytäntöönpano.

Utgångspunkter

EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin sosiaali- ja markkinasäännökset julkaistiin 30.7.2020 EU:n virallisessa lehdessä.
Liikkuvuuspaketin nyt julkaistut asetukset tulivat voimaan 20.8.2020 ja niiden soveltaminen alkaa ajo- ja lepoaikoja
koskevaa asetusta lukuun ottamatta vuosien 2022-24 aikana. Ajo- ja lepoaikasäädöksiä alettiin soveltaa heti
asetusten voimaantulosta alkaen.

Nyt julkaistu direktiivi koskien lähetettyjä työntekijöitä maantieliikenteen alalla tuli voimaan 1.8.2020 ja kansallinen lainsäädäntö tulee antaa 2.2.2022 mennessä. Direktiiviä sovelletaan 2.2.2022 alkaen. Liikkuvuuspaketin sosiaali- ja markkinasäännöksiin liittyvä kansallinen sääntely on pääsääntöisesti liikennepalvelulaissa (320/2017) ja laissa lähetyistä työntekijöistä (447/2016), joihin hankkeessa tulee tehdä tarpeelliset muutokset. Liikkuvuuspaketin sääntely tulee vaikuttamaan myös valvontaan (mm. ajo- ja lepoajat, työvuorot, lähetetyt työntekijät) ja niitä koskeva sääntely on laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006), mutta tarvetta
valvonnan vahvistamiselle myös muussa lainsäädännössä voi nyt julkaistun sääntelyn perusteella olla.

Liikkuvuuspaketin sääntely muuttaa ns. IMI-asetusta ja asettaa uusia vaatimuksia ERRU-järjestelmälle, joiden tarkastelu niin tietojärjestelmiä kuin myös valvonnan toteuttamista koskevan lainsäädännön näkökulmasta on tarpeellista.