Kommunikationsministeriets operativa jämställdhetsarbetsgrupp 2022

LVM024:00/2022 Projekt

Arbetsgruppen främjar jämställhet och likabehandling mellan könen samt utvecklar och utvidgar jämställdhetsintegreringen i ministeriets verksamhet och inom dess förvaltningsområde. Arbetsgruppen deltar i bearbetningen och genomförandet av förvaltningsområdets nya plan för operativ jämställdhet och likabehandling 2022.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM024:00/2022

Ärendenummer VN/5280/2022

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 21.2.2022 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 18.2.2022

Kontaktperson
Kimmo Kiiski, Lainsäädäntöjohtaja
tel. +358 295 342 304
[email protected]

Mål och resultat

Asetettavan työryhmän tehtävänä on edistää yhdenvertaisuutta ja sukupuolten välistä toiminnallista tasa-arvoa sekä kehittää ja laajentaa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ministeriössä ja sen hallinnonalalla. Työryhmän priorisoitu tehtävä on osallistua hallinnonalan uuden toiminnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsittelevän suunnitelman valmisteluun ja viimeistelyyn sekä suunnitelman toteuttamisen käynnistämiseen vuonna 2022. Työryhmä osallistuu valtioneuvoston toiminnallisten tasa-arvoryhmien verkoston kokouksiin ja järjestää verkoston kokouksen touko-kesäkuussa2022.

Työryhmä suunnittelee ja organisoi valtavirtaistamisen toteuttamista ministeriön koko hallinnonalalla sekä koordinoi siihen liittyviä toimenpiteitä ministeriössä. Työryhmä järjestää toiminnalliseen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä koulutustilaisuuksia.

Työryhmä osallistuu EU-tason yhteistyöhön WomenInTech-julkilausuman toteuttamisessa.

Työryhmä tekee aloitteita sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ministeriön hallinnonalalla ja ottaa kantaa tasa-arvon kannalta tärkeisiin kysymyksiin.

Sammandrag

Arbetsgruppen främjar jämställhet och likabehandling mellan könen samt utvecklar och utvidgar jämställdhetsintegreringen i ministeriets verksamhet och inom dess förvaltningsområde. Arbetsgruppen deltar i bearbetningen och genomförandet av förvaltningsområdets nya plan för operativ jämställdhet och likabehandling 2022.

Utgångspunkter

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettu laki (609/1986; tasa-arvolaki) edellyttää, että viranomaiset luovat ja vakiinnuttavat sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan tasa-arvon edistäminen viranomaisten omassa toiminnassa, mutta erityisesti kansalaisiin kohdistuvassa toiminnassa. Tasa-arvon edistäminen tulee rakentaa hallinnon rutiineihin ja menettelyihin niin, että tasa-arvon edistämisen edellytykset turvataan viranomaistoiminnan kaikissa vaiheissa.