Godkännande och ikraftsättande av ändringarna i Wienkonventionen om provning

LVM025:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Uusilla normeilla 3 ja 4 luodaan selkeät toimintalinjat sähkö-, hybridi- ja kaasuajoneuvojen määräaikaiskatsastuksille. Näille ajoneuvoille tulee uusia tarkastuskohteita. Muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta kotitalouksille tai yrityksille. Katsastusaikavälit pysyvät ennallaan. Lisäksi normeja yhdenmukaistetaan katsastusdirektiivin kanssa.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM025:00/2020

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 27.8.2020 – 29.10.2021

Datum för tillsättande 27.8.2020

Lagberedning

RP om godkännande av ändringar i Wienöverenskommelsen om besiktning samt sättande i kraft av överenskommelsen
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 19.1.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  7/2021
  8/2021
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Wienin katsastussopimukseen liitetyt normit 3 ja 4 sekä normien 1–4 muutokset. Normien 1–2 muutokset koskevat normien yhdenmukaistamista EU:n katsastusdirektiivin kanssa. Muutokset liittyvät määräaikaiskatsastusten sisältöön, ajankohtiin ja tarkastuskohteisiin. Normit 3 ja 4 koskevat sähkö-, hybridi- ja kaasuajoneuvojen määräaikaiskatsastuksiin liittyviä erityisiä määräyksiä, jotka liittyvät määräaikaiskatsastusten sisältöön, ajankohtiin ja tarkastuskohteisiin. Lisäksi näiden normien määräykset määräaikaiskatsastusten ajankohdista muutetaan samoiksi kuin katsastusdirektiivissä.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

KontaktpersonEeva Asikainen, kommunikationsministeriet

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2021

Kontaktperson
Eeva Asikainen, Ylitarkastaja
tel. +358 295 342 174
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on saattaa voimaan YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) WP.29:n työryhmän hyväksymät Wienin katsastussopimukseen (SopS 35/2001) liitetyt normit 3 ja 4 sekä normien 1–4 muutokset.

Normien 1–2 muutokset koskevat normien yhdenmukaistamista EU:n katsastusdirektiivin 2014/45/EU kanssa (mm. määräaikaiskatsastusten sisältö, ajankohdat ja tarkastuskohteet).

Normit 3 ja 4 koskevat sähkö-, hybridi- ja kaasuajoneuvojen määräaikaiskatsastuksiin liittyviä erityisiä määräyksiä (mm. määräaikaiskatsastusten sisältö, ajankohdat ja tarkastuskohteet). Näiden normien muutokset koskevat tiettyjen ajoneuvoluokkien määräaikaiskatsastusten määräaikoja. Määräajat muutetaan samoiksi kuin EU:n katsastusdirektiivissä.

Muutoksia ei ole saatettu Suomessa voimaan oikea-aikaisesti, joten tilanne korjataan oikeustilan selkeyttämiseksi.

Sammandrag

Uusilla normeilla 3 ja 4 luodaan selkeät toimintalinjat sähkö-, hybridi- ja kaasuajoneuvojen määräaikaiskatsastuksille. Näille ajoneuvoille tulee uusia tarkastuskohteita. Muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta kotitalouksille tai yrityksille. Katsastusaikavälit pysyvät ennallaan. Lisäksi normeja yhdenmukaistetaan katsastusdirektiivin kanssa.

Utgångspunkter

Normit 3 ja 4 sekä normien 1–4 muutokset on hyväksyttävä ja saatettava voimaan mahdollisimman pian.

Eduskunta hyväksyy normit siltä osin kuin niiden määräykset kuuluvat lainsäädännön alaan. Lisäksi niille tarvitaan tasavallan presidentin hyväksyntä, minkä jälkeen ne saatetaan voimaan lailla ja valtioneuvoston asetuksella. Sopimusmuutosten voimaansaattamiselle on saatava Ahvenanmaan suostumus, sillä Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan tieliikenne kuuluu Ahvenanmaan toimivaltaan.

Mer om ämnet