Hallituksen esitys Suomen ja Kuuban välisen lentoliikennesopimuksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta

LVM026:00/2017 Lagstiftningsprojekt

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM026:00/2017

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Riksdagens svar EV 10/2018

Antagen författning-