Kevytautolakien voimaantulon siirtäminen

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar som gäller lätta bilar samt om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen

LVM027:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Hankkeessa valmistellaan hallituksen esitys eduskunnalle, jossa esitetään muutettavaksi 1.11.2019 voimaan tulevien kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännöksiä siten, että lait tulisivat voimaan 1.11.2020. Voimaantulon siirtämisen tavoitteena on selvittää onko kevytautoja koskevia lakeja mahdollista muuttaa EU-lainsäädännön mukaisiksi.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM027:00/2019

Ärendenummer LVM/1406/03/2019 , VN/8499/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 6.9.2019 –

Datum för tillsättande 6.9.2019

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar som gäller lätta bilar samt om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 19.9.2019
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  39/2019
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Syftet med projektet är att ändra ikraftträdandebestämmelserna i de lagar som gäller lätta bilar och som träder i kraft den 1 november 2019 så att lagarna träder i kraft den 1 november 2020.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Marin

KontaktpersonSini Wirén, kommunikationsministeriet

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2019

Kontaktperson
Aino Still, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 342 041
[email protected]

Kontaktperson
Sini Wirén, Viestintäneuvos
[email protected]

Mål och resultat

Koska kevytautoja koskeva lainsäädäntö on tulossa voimaan 1.11.2019, ei lainsäädännön muutosmahdollisuuksia ehditä arvioimaan ja valmistella ennen tämänhetkistä lakien voimaantuloa. Sen vuoksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että lait tulisivat voimaan 1.11.2020. Tieliikennelain muuttamisesta annettu laki (132/2019) esitetään kumottavaksi, koska tieliikennelaki (267/1981), jota lailla on muutettu, kumoutuu 1.6.2020 voimaan tulevalla uudella tieliikennelailla (729/2018).

Tavoitteena on, että ennen lakien voimaantuloa voitaisiin selvittää, onko nopeudeltaan rajoitettujen henkilöautojen sallimiseksi nuorten 15-vuotta täyttäneiden käyttöön löydettävissä sellaista sääntelymallia, joka olisi yhdenmukainen Euroopan unionin ajokorttilainsäädännön kanssa.

Sammandrag

Hankkeessa valmistellaan hallituksen esitys eduskunnalle, jossa esitetään muutettavaksi 1.11.2019 voimaan tulevien kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännöksiä siten, että lait tulisivat voimaan 1.11.2020. Voimaantulon siirtämisen tavoitteena on selvittää onko kevytautoja koskevia lakeja mahdollista muuttaa EU-lainsäädännön mukaisiksi.

Utgångspunkter

Kevytautoja koskevien lakien voimaan tuloon 1.11.2019 liittyy Euroopan unionin komission huomautuksessa ilmenevä kanta ajokorttidirektiivin soveltamisesta huomioon ottaen riski siitä, että komissio käynnistää rikkomusmenettelyn Suomea vastaan.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

KM Beslut

KM Beslut