Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmä

LVM028:00/2018 Projekt

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän selvittämään ja arvioimaan keinoja, joilla liikenteen kasvihuonekaasupäästöt voidaan pitemmällä aikavälillä poistaa. Työryhmän työ on jatkoa valtioneuvoston keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmalle.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM028:00/2018

Ärendenummer LVM/529/05/2018

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 12.4.2018 – 12.12.2018

Datum för tillsättande 12.4.2018

Kontaktperson
Jääskeläinen Saara, Liikenneneuvos
fornamn.efterna[email protected]

Kontaktperson
Johanna Särkijärvi, Neuvotteleva virkamies
[email protected]

Mål och resultat

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän selvittämään ja arvioimaan keinoja, joilla liikenteen kasvihuonekaasupäästöt voidaan pitemmällä aikavälillä poistaa. Työryhmän työ on jatkoa valtioneuvoston keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmalle vuoteen 2030 (VNS 7/2017 vp) ja siinä esiin nostetulle tavoitteelle, jonka mukaan Suomi on hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä.

Sammandrag

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän selvittämään ja arvioimaan keinoja, joilla liikenteen kasvihuonekaasupäästöt voidaan pitemmällä aikavälillä poistaa. Työryhmän työ on jatkoa valtioneuvoston keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmalle.

Utgångspunkter

Liikenteen päästöt muodostavat noin viidenneksen Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä ja noin 40 prosenttia taakanjakosektorin päästöistä. Suomessa valmistui vuosina 2016–2017 kansallinen energia- ja ilmastostrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma Kaisu. Molemmissa on linjattu tavoitteita ja toimenpiteitä liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Kansallisen energia- ja ilmastostrategian ja Kaisun tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä noin puolella vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005. Suurin vähennyspotentiaali on tieliikenteessä, jossa syntyy noin 90 prosenttia kotimaan liikenteen päästöistä.

Toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi on linjattu myös parlamentaarisen liikenneverkkotyöryhmän väliraportissa (30.8.2017) ja loppuraportissa (28.2.2018). Parlamentaarinen työryhmä totesi, että liikenteen päästöjen vähentämiseksi tarvitaan laaja keinovalikoima, joka sisältää tukia, veromuutoksia, sääntelyä ja muita keinoja kuten joukkoliikenteen ja liikenteen palveluistumisen edistämistä. Työryhmä korosti, että lisätoimet liikenteen päästöjen vähentämiseksi ovat välttämättömiä.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaan on tarpeen vähentää päästöjä nopeasti siten, että ihmisen aiheuttamat kasvihuonekaasujen päästöt ja nielut ovat tasapainossa tämän vuosisadan jälkipuoliskolla. Nykyistä ilmastopolitiikkaa vahvistamalla hiilineutraaliuden tavoitteen saavuttaminen voi olla mahdollista vuonna 2045. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja päästöjen vähentämiseksi tarvitaan merkittävästi lisää keinoja, jotta liikenteestä tulee hiiletöntä.

Ytterligare uppgifter