Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Republiken Korea om luftfart

LVM038:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Sopimus on kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan muun muassa siitä, miten ja millä edellytyksillä osapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista ja velvollisuuksista niiden harjoittaessa liikennettä.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM038:00/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 23.9.2019 – 1.5.2021

Datum för tillsättande 23.9.2019

Lagberedning

RP om godkännande och sättande i kraft av luftfartsavtalet mellan Republiken Finlands regering och Republiken Koreas regering
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 18.8.2020
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  4/2021
  3/2021
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 11/2021

I propositionen föreslås det att riksdagen godkänner avtalet och den föreslagna lagen om sättande i kraft av avtalet. Tanken är att den föreslagna lagen ska träda i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2020

Mål och resultat

Tavoitteena on hyväksyä ja voimaansaattaa Suomen tasavallan ja Korean tasavallan välinen lentoliikennesopimus. Tavoitteena on, että eduskunta hyväksyy sopimuksen sekä ehdotetun lain sopimuksen voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Sammandrag

Sopimus on kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan muun muassa siitä, miten ja millä edellytyksillä osapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista ja velvollisuuksista niiden harjoittaessa liikennettä.

Utgångspunkter

Suomen tasavallan ja Korean tasavallan välinen lentoliikennesopimus allekirjoitettiin kesäkuussa 2019. Sopimusta ei sovelleta väliaikaisesti. Hanke on käynnistetty sopimusten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.

Mer om ämnet

KM Beslut

KM Beslut