Regeringens propostion till lag om ändring av 26 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg

LVM038:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Genom ändringen genomförs Europa rådets direktiv om arbete ombord på fiskefartyg. Enligt propositionen ska kravet på att lämna besättningslistans uppgifter i land utvidgas till att gälla fiskefartyg av alla storlekar.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM038:00/2021

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 15.6.2021 – 31.12.2021

Datum för tillsättande 15.6.2021

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av 26 b § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 19.8.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  42/2021
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

  21.10.2021
 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 171/2021

Det föreslås att 26 b § 4 mom. i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg ändras så att kravet på att lämna besättningslistans uppgifter i land utvidgas till att gälla fiskefartyg av alla storlekar. Det föreslås att tillämpningsområdet inte ska omfatta yrkesutö-vare som bedriver självständigt fiske eller fiskar i annat än kommersiellt syfte. Andra precise-ringar som gäller lämnande av uppgifter föreslås också. Genom ändringen genomförs rådets direktiv om arbete ombord på fiskefartyg. Lagen avses träda i kraft den 19 december 2021.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Mål och resultat

I denna regeringsproposition föreslås ändringar som på nationell nivå kompletterar genomförandet av kraven i direktivet och i dess bilageavtal.

Sammandrag

Genom ändringen genomförs Europa rådets direktiv om arbete ombord på fiskefartyg. Enligt propositionen ska kravet på att lämna besättningslistans uppgifter i land utvidgas till att gälla fiskefartyg av alla storlekar.

Utgångspunkter

Rådets direktiv (EU) 2017/159 om arbete inom fiskerisektorn implementerades 2019 (se lag 253/2019; RP 291/2018). Genom direktivet genomförs på EU-nivå avtalet om genomförande av Internationella arbetsorganisationens konvention om arbete ombord på fiskefartyg från 2007.

Genomförandet drog fördel av undantaget från artikel 3 i avtalet, vilket medgav ett begränsat genomförande. Under implementeringen beslutades att utesluta fartyg under 24 meter.

Enligt undantaget ska nationella gränser avskaffas inom fem år från avtalets ikraftträdande. Denna period ska anses ha löpt ut den 19.12.2021.

En ändring måste göras i lagen om besättning och fartygssäkerhet för att ta bort begränsningen av fartygens storlek.

Mer om ämnet

KM Beslut