Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av spårtrafiklagen och lagen om transportservice

LVM046:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Tehdään raideliikennelakiin, liikenteen palveluista annettuun lakiin sekä rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annettuun asetukseen edellä kohdassa tavoitteet ja tuotokset esitetyn kaltaiset muutokset.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM046:00/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 26.9.2019 – 1.6.2021

Datum för tillsättande 26.9.2019

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av spårtrafiklagen och lagen om transportservice
  • 1

    Under beredning

    Godkänd i planen för sessionsperioden 4.2.2020
  • Överlämnades inte under sessionsperioden

Riksdagens svar EV 161/2020

I första hand ändras bestämmelserna om registrering av materiel och bannät i lagarna om spårtrafik och transportservice på det sätt som EU-lagstiftningen förutsätter.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2020

Mål och resultat

Tehdään raideliikennelakiin (1302/2018), liikenteen palveluista annettuun lakiin (370/2017) sekä rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annettuun asetukseen (284/2019) seuraavat muutokset:
- tarkistetaan lain soveltamisalan rajauksia merisatamaraiteiden osalta niin, että merisatamat ovat raiteineen jatkossa lain markkinasääntelyn osalta palvelupaikkoja rataverkon haltijan sijasta;
- tiedot kalustoyksiköistä on tallennettava ERA:n ylläpitämään rekisteriin 16.6.2021 alkaen ja siksi raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain sekä rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen kaluston rekisteröintiä sekä ratarekisteriin tallennettavia tietoja koskevia säännöksiä muutetaan niin, että tiedot tallennetaan kansallisen rekisterin sijasta ERA:n rekisteriin ja mitä tietoja edelleen kansallisiin rekistereihin (esim. Venäjä-liikenteen kaluston osalta);
- tarkistetaan myös pätevyyksien ja kelpoisuuksien liikenneasioiden rekisteriin tallennettavia tietoja ja tehdään muita teknisluonteisia tarkistuksia liikennepalvelulain rautatieliikennettä koskeviin säännöksiin.
Koska valtioneuvoston asetusta voidaan muuttaa muuttamatta raideliikennelain valtuutussäännöksiä, valtioneuvoston asetukseen tehtävät muutokset annetaan todennäköisesti ensimmäisenä jo keväällä 2020.

Sammandrag

Tehdään raideliikennelakiin, liikenteen palveluista annettuun lakiin sekä rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annettuun asetukseen edellä kohdassa tavoitteet ja tuotokset esitetyn kaltaiset muutokset.

Utgångspunkter

Raideliikennelaki tuli voimaan 1.1.2019 ja sen nojalla annettu valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 16.6.2019. Merisatamaraiteet katsottiin raideliikennelaissa markkinasääntelyn osalta strategisesti merkittäviksi paikallisiksi rataverkoiksi, mutta lain tultua voimaan merisatamaraiteet ja Satamaliitto ovat ilmoittaneet haluavansa tulla lainsäädännöllisesti kohdelluksi markkinasääntelyssä palvelupaikkoina rataverkon haltijan sijasta. Lisäksi em. muutos siitä, mitä tietoja tallennetaan kalustoyksiköistä ja rautatieinfrastruktuurista kansallisiin rekistereihin ja mitä tietoja ERA:n ylläpitämiin rekistereihin edellyttää sääntelyyn tarkistuksia. Samassa yhteydessä toteutetaan myös eräitä teknisluonteisia tarkistuksia säännöksiin ja otetaan huomioon mahdollisesti Euroopan komission esittämät huomiot EU:n neljännen rautatiepaketin täytäntöönpanosääntelyyn.

Mer om ämnet

KM Beslut

KM Beslut