Utredning om järnvägslinjen av Ishavsbanan

LVM047:00/2018 Projekt

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama Suomen ja Norjan välinen työryhmä jatkoselvittää Kirkkoniemen ratalinjauksen jatkotyövaiheita ja -aikataulua.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM047:00/2018

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 9.5.2018 – 14.12.2018

Datum för tillsättande 9.5.2018

Mål och resultat

Työryhmän työn tavoitteena on laatia laaja-alainen selvitys ratayhteyden yhteiskunnallisista vaikutuksista sekä mahdollisista aikatauluista ja etenemisvaiheista, joka kattaa sekä alueelliset, kansalliset, eurooppalaiset että globaalit vaikutukset.

Työryhmän tehtävänä on valmistella Jäämeren radan jatkosuunnittelua varten esitys etenemisvaiheista ja aikatauluista. Työryhmä selvittäisi ratalinjauksen keskeisiä kysymyksiä, muun muassa ympäristöön, lupamenettelyihin, kustannuksiin, rahoitusrakenteeseen ja rahoitusmalliin liittyen, joiden selvittämistä ratalinjauksen jatkotyövaiheiden ja –aikataulun kartoittaminen edellyttää.

Sammandrag

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama Suomen ja Norjan välinen työryhmä jatkoselvittää Kirkkoniemen ratalinjauksen jatkotyövaiheita ja -aikataulua.

Utgångspunkter

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi 29.6.2017 Liikennevirastoa selvittämään yhteistyössä Norjan liikenneviranomaisten kanssa mahdollisen Jäämeren radan toteuttamista ja taloudellista kannattavuutta. Selvityksessä tarkasteltiin viittä ratalinjausvaihtoehtoa. Selvityksen perusteella liikenne- ja viestintäministeriö valitsi Rovaniemi/Kemijärvi-Kirkkoniemi ratayhteyden jatkoselvityksen kohteeksi.
Jäämeren ratayhteyteen liittyy paljon epävarmuustekijöitä, jotka edellyttävät jatkoselvittämistä. Hyvän pohjan jatkoselvittämiselle muodostaa käynnissä oleva Pohjois-Lapin maakuntakaavatyö, jossa käsitellään Kirkkoniemen linjausta.

Ytterligare uppgifter