Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

LVM049:00/2015 Lagstiftningsprojekt

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM049:00/2015

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande 4.8.2015

Lagberedning

Regeringsproposition HE 51/2016 Uppgifter om behandlingen i riksdagen

Antagen författning 426/2016
Antagen författning 580/2016

Mer om ämnet

KM Beslut

KM Beslut