Regeringens proposition med förslag till lagen om ändring av luftfartslagen och vissa lagar som har samband med den

LVM052:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Hankkeessa selvitetään keskeisimpiä HE 41/2020 vp:n valmistelun yhteydessä havaittuja kansallisen ilmailusääntelyn muutostarpeita, jotka johtuvat viimeaikaisesta ilmailun toimintaympäristön ja EU-sääntelyn kehityksestä sekä lainsäädäntöteknisistä seikoista.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM052:00/2020

Ärendenummer VN/19615/2020

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 27.8.2020 – 31.12.2021

Datum för tillsättande 27.8.2020

Lagberedning

RP förslag att ändra luftfartslagen och några andra lagar
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 7.9.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 36/2021
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 42/2021
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

  21.10.2021
 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 221/2021

Regleringen gällande luftfartslagen och lagen om transportservice gällande luftfart utvecklas i enlighet med det senaste EU-regelverket. Dessutom granskas viktiga nationella regleringsbehov till följd av utvecklingen av reglerings- och verksamhetsmiljöns utveckling inom luftfarten. Myndigheternas befogenheter förtydligas och specificeras och en del lagstiftningstekniska korrigeringar genomförs.

Ansvarig ministerTrafik- och kommunikationsminister Harakka

KontaktpersonVeikko Vauhkonen, kommunikationsministeriet

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Mål och resultat

Hallituksen esitys ilmailulain muuttamisesta.

Sammandrag

Hankkeessa selvitetään keskeisimpiä HE 41/2020 vp:n valmistelun yhteydessä havaittuja kansallisen ilmailusääntelyn muutostarpeita, jotka johtuvat viimeaikaisesta ilmailun toimintaympäristön ja EU-sääntelyn kehityksestä sekä lainsäädäntöteknisistä seikoista.

Utgångspunkter

Ilmailu on kansainvälistä toimintaa ja ilmailun turvallisuussääntely on pitkälti harmonisoitu EU:ssa suoraan sovellettavilla asetuksilla, joiden taustalla ovat kansainväliset turvallisuussuositukset. Ilmailun EU-taustainen sääntely sekä kansainväliset suositukset kehittyvät jatkuvasti. Kansallisella sääntelyllä voidaan pääasiassa täsmentää ja täydentää EU-sääntelyä, ja kansallista liikkumavaraa on vähän.

Hankkeessa hyödynnetään HE 41/2020 vp:n valmistelun aikana liikenne- ja viestintäministeriön tietoon saatettuja keskeisiä kansallisen ilmailusääntelyn muutostarpeita. Hankkeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa kansallista lainsäädäntöä sekä toteuttaa välttämättömiä, keskeisiä ja teknisiä kansallisesta tarpeesta johtuvia muutoksia ja tarkennuksia ilmailusääntelyyn.

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.