Regeringens proposition med förslag till lagen om ändring av luftfartslagen och vissa lagar som har samband med den

LVM052:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Hankkeessa selvitetään keskeisimpiä HE 41/2020 vp:n valmistelun yhteydessä havaittuja kansallisen ilmailusääntelyn muutostarpeita, jotka johtuvat viimeaikaisesta ilmailun toimintaympäristön ja EU-sääntelyn kehityksestä sekä lainsäädäntöteknisistä seikoista.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM052:00/2020

Ärendenummer VN/19615/2020

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 27.8.2020 – 31.12.2021

Datum för tillsättande 27.8.2020

Lagberedning

RP förslag att ändra luftfartslagen och några andra lagar
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 7.9.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  36/2021
  42/2021
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

  21.10.2021
 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 221/2021

Regleringen gällande luftfartslagen och lagen om transportservice gällande luftfart utvecklas i enlighet med det senaste EU-regelverket. Dessutom granskas viktiga nationella regleringsbehov till följd av utvecklingen av reglerings- och verksamhetsmiljöns utveckling inom luftfarten. Myndigheternas befogenheter förtydligas och specificeras och en del lagstiftningstekniska korrigeringar genomförs.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

KontaktpersonVeikko Vauhkonen, kommunikationsministeriet

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Mål och resultat

Hallituksen esitys ilmailulain muuttamisesta.

Sammandrag

Hankkeessa selvitetään keskeisimpiä HE 41/2020 vp:n valmistelun yhteydessä havaittuja kansallisen ilmailusääntelyn muutostarpeita, jotka johtuvat viimeaikaisesta ilmailun toimintaympäristön ja EU-sääntelyn kehityksestä sekä lainsäädäntöteknisistä seikoista.

Utgångspunkter

Ilmailu on kansainvälistä toimintaa ja ilmailun turvallisuussääntely on pitkälti harmonisoitu EU:ssa suoraan sovellettavilla asetuksilla, joiden taustalla ovat kansainväliset turvallisuussuositukset. Ilmailun EU-taustainen sääntely sekä kansainväliset suositukset kehittyvät jatkuvasti. Kansallisella sääntelyllä voidaan pääasiassa täsmentää ja täydentää EU-sääntelyä, ja kansallista liikkumavaraa on vähän.

Hankkeessa hyödynnetään HE 41/2020 vp:n valmistelun aikana liikenne- ja viestintäministeriön tietoon saatettuja keskeisiä kansallisen ilmailusääntelyn muutostarpeita. Hankkeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa kansallista lainsäädäntöä sekä toteuttaa välttämättömiä, keskeisiä ja teknisiä kansallisesta tarpeesta johtuvia muutoksia ja tarkennuksia ilmailusääntelyyn.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

KM Beslut

KM Beslut