Suomen ja Ruotsin välisen taksiliikennesopimuksen (SopS 11/2014) muuttaminen

LVM054:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Sopimuksen muutoksen taustalla on 1 päivänä heinäkuuta 2018 voimaan tulleet, taksiliikenteen harjoittamista koskevat säädösmuutokset. Muutos saattaisi sopimuksen vastaamaan Suomen kansallista sääntelyä. Lisäksi muutetaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annettua lakia (559/2012).

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM054:00/2018

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 19.8.2021 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 15.6.2018

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett livskraftigt Finland

Lagberedning

RP om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Finland och Sverige om taxitrafik samt med förslag till lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av överenskommelsen
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 11.1.2022
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  33/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Överenskommelsen ändras så att den motsvarar de nationella författningsändringar i fråga om taxitrafiken som trädde i kraft den 1 juli 2018.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Kontaktperson
Altti Iiskola, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 342 076
[email protected]

Mål och resultat

Taksisopimuksen muuttaminen ja kansallisten säädösmuutosten valmistelu

Sammandrag

Sopimuksen muutoksen taustalla on 1 päivänä heinäkuuta 2018 voimaan tulleet, taksiliikenteen harjoittamista koskevat säädösmuutokset. Muutos saattaisi sopimuksen vastaamaan Suomen kansallista sääntelyä. Lisäksi muutetaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annettua lakia (559/2012).

Utgångspunkter

Suomen ja Ruotsin välinen taksiliikennesopimus ajantasaistetaan vastaamaan kansallisia lainsäädäntömuutoksia (laki liikenteen palveluista)