Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kommunens betalningsandel och minimihastigheten för en snabb bredbandsförbindelse i bredbandsprojekt

LVM054:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Genom det nationella programmet stöds utbyggnaden av snabba bredbandsförbindelser i områden där näten inte byggs på marknadsvillkor. I stödprogrammet görs de ändringar som EU:s allmänna gruppundantagsförordning förutsätter för att stödprogrammet även i fortsättningen ska vara förenligt med EU:s regler om statligt stöd.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM054:00/2021

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 30.8.2021 –

Datum för tillsättande 14.9.2021

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Aino Koskinen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 342 224
[email protected]

Kontaktperson
Heidi Mäntylä, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 342 073
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med projektet är att göra de ändringar i lagen om stöd för byggande av bredband (1262/2020) och i statsrådets förordning (203/2021), som utfärdats med stöd av lagen, som föranleds av de ändringar i EU:s allmänna gruppundantagsförordning som trädde i kraft den 3 augusti 2021.

Sammandrag

Genom det nationella programmet stöds utbyggnaden av snabba bredbandsförbindelser i områden där näten inte byggs på marknadsvillkor. I stödprogrammet görs de ändringar som EU:s allmänna gruppundantagsförordning förutsätter för att stödprogrammet även i fortsättningen ska vara förenligt med EU:s regler om statligt stöd.

Utgångspunkter

Lagen om stöd för byggande av bredband trädde i kraft den 1 januari 2021. Genom stödprogrammet stöds utbyggnaden av snabba bredbandsförbindelser i områden där de inte byggs på marknadsvillkor. Fem miljoner euro har reserverats för stödprogrammet i budgeten för 2021. Finland har dessutom ansökt om 50 miljoner euro av EU:s återhämtningsinstrument för att stödja bredband. Anslaget ska användas för att komplettera det nationella programmet för stöd för bredband.

På stödprogrammet tillämpas EU:s allmänna gruppundantagsförordning (EU) 651/2014 där det bland annat finns föreskrifter om förutsättningarna för stöd till bredbandsinfrastruktur. Europeiska kommissionen har genom sin förordning (EU) 1237/2021, som trädde i kraft den 3 augusti 2021, gjort ändringar i gruppundantagsförordningen. För att stödprogrammen fortfarande ska anses vara förenliga med EU:s regler om statligt stöd ska de stödprogram som godkändes under den tidigare förordningens giltighetstid börja motsvara de ändrade reglerna inom sex månader efter att ändringarna har trätt i kraft. Således ska de ändringar som föranleds av gruppundantagsförordningen göras i den nationella lagen om stöd för bredband och i statsrådets förordning som utfärdats med stöd av lagen.

Ändringarna hänför sig till förutsättningarna för stödberättigande investeringar, stödvillkoren och stödprocessen.