Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om audiovisuella tjänster

LVM056:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Uudistettu AVMS-direktiivi edellyttää muutoksia tv- ja radiotoiminta-asetukseen. Samalla päivitetään asetukseen sisältyvä yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien lista mm. katsojatottumusten muutokset huomioon ottaen. Lisäksi arvioidaan suorien lähetysten tekstitysvelvollisuuden sisältö sen jälkeen, kun sitä koskeva poikkeus päättyy 31.12.2020

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM056:00/2020

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 10.9.2020 – 5.3.2021

Datum för tillsättande 10.9.2020

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on päivittää asetuksen 6 §:ään sisältyvä lista yhteiskunnallisesti merkittävistä tapahtumista. Lisäksi velvollisuutta lähettää yhteiskunnallisesti merkittävät tapahtumat suorina selvennetään. Samalla arvioidaan myös asetuksen 12 §:ään sisältyvän suorien lähetysten tekstitysvelvollisuuden sisältö. Asetukseen tehdään myös muut audiovisuaalisia mediapalveluita koskevan direktiivin edellyttämät muutokset. Asetusmuutos toteutetaan sähköisen viestinnän palvelulain uudistusten tultua voimaan.

Sammandrag

Uudistettu AVMS-direktiivi edellyttää muutoksia tv- ja radiotoiminta-asetukseen. Samalla päivitetään asetukseen sisältyvä yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien lista mm. katsojatottumusten muutokset huomioon ottaen. Lisäksi arvioidaan suorien lähetysten tekstitysvelvollisuuden sisältö sen jälkeen, kun sitä koskeva poikkeus päättyy 31.12.2020

Utgångspunkter

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:ssä on listattu ne tapahtumat, joiden katsotaan olevan Suomessa yhteiskunnallisesti merkittäviä. Kyseiset tapahtumat on välitettävä Suomessa siten, että merkittävä osa yleisöstä voi seurata niitä maksuttomilta televisiokanavilta. Yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointia koskevaa listausta valmisteltiin edellisen kerran vuonna 2007. Listan ajantasaisuus on syytä arvioida uudelleen mm. katsojatottumusten muutokset huomioon ottaen. Listan päivittäminen edellyttää, että EU:n komissio hyväksyy muutokset.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää muun muassa ääni- ja tekstityspalvelun teknisestä toteuttamisesta ja lähettämisestä. Televisio- ja radiotoiminta-asetuksen 12 §:n mukaan ohjelmistoon kuuluvien suorien lähetysten osalta tekstityspalvelu voidaan 31. päivään joulukuuta 2020 toimittaa uusintalähetyksen yhteydessä. Asetusmuutoksen yhteydessä arvioidaan suorien lähetysten tekstitysvelvollisuuden sisältö 1. päivästä tammikuuta 2021 alkaen.

Samassa yhteydessä asetukseen tehdään myös muut AVMS-direktiivin edellyttämät muutokset.

Ytterligare uppgifter