Kommunikationministeriets förordning om landsvägs- och järnvägsnätets huvudleder och om deras servicenivå

Förordning om huvudleder

LVM061:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Pääväyläasetuksella säädetään maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta. Asetus ja sitä täydentävät perustelumuistio ja esittelyaineisto löytyvät Hankeikkunan asiakirjat -välilehdeltä.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM061:00/2018

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande 1.12.2017

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Mål och resultat

Asetuksen tavoitteena on säätää maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta siten, kun liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) 4 §:n 3 momentissa ja ratalain (110/2007) 4 §:n 3 momentissa säädetään.

Sammandrag

Pääväyläasetuksella säädetään maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta. Asetus ja sitä täydentävät perustelumuistio ja esittelyaineisto löytyvät Hankeikkunan asiakirjat -välilehdeltä.

Utgångspunkter

Asetuksen valmistelu on kytkeytynyt maantielain (503/2005, nyk. laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä) ja ratalain (110/2007) uudistukseen. Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain muutokset hyväksyttiin kesällä 2018 eduskunnassa ja ne tulivat voimaan 1.8.2018.

Maanteiden ja rautateiden pääväylillä on valtakunnallisesti suuri merkitys elinkeinoelämälle ja alueiden kehittymiselle. Alueiden käytön ja liikennejärjestelmän pitkäjänteisen suunnittelun lähtökohdaksi tarvitaan yhteinen näkemys valtakunnallisesti merkittävästä liikenneverkosta ja solmupisteistä. Pääväylillä luodaan edellytyksiä uusien palveluiden kehittymiselle sekä matka- ja kuljetusketjujen toimivuudelle.

Asetuksella säädetään valtakunnalliseen runkoverkkoon kuuluvista maanteiden ja rautateiden pääväylistä. Lisäksi asetuksella säädettäisiin pääväylillä noudatettavasta palvelutasosta. Pääväylät koostuvat olemassa olevista valtion maanteistä ja rautateistä. Määrittelyn kriteereinä on käytetty maanteiden ja rautateiden liikennemääriä, alueellista saavutettavuutta ja verkollista kokonaisuutta. Lisäksi pääväylien määrittelyssä on otettu huomioon TEN-T ydinverkko. Määrittelyssä on huomioitu sekä nykytilanne, että ennusteet tulevasta kehityksestä.

Ytterligare uppgifter