LVM; Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar när det gäller virtuella styrlinor som ersätter vajerfärjornas styrlinor

LVM069:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Maantielautoista säädetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:ssä. Maantielautta voi olla lautta-alus tai lossi. Mahdollistetaan losseilta edellytetyn ohjausköyden korvaaminen digitaalisella ohjausjärjestelmällä lisäämällä lakiin Liikenne- ja viestintävirastolle valtuutus antaa teknisiä määräyksiä lossin ohjailulaitteistosta.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM069:00/2021

Ärendenummer VN/26766/2021

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 13.10.2021 – 11.3.2022

Datum för tillsättande 13.10.2021

Lagberedning

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om tra-fiksystem och landsvägar
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 11.1.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  2/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 4/2022

I denna proposition föreslås det att lagen om trafiksystem och landsvägar ändras. Till lagen föreslås det bli fogat ett bemyndigande för Transport- och kommunikationsverket att meddela tekniska föreskrifter om vajerfärjors styranordningar och om godkännande av sådana anordningar. Syftet med propositionen är att förbättra säkerheten i synnerhet inom trafiken med vajerfärjor genom att göra det möjligt att i större omfattning än för närvarande ta i bruk virtuella styrsystem som ersätter vajerfärjornas fysiska styrlinor.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Eeva Ovaska, Hallitussihteeri
tel. +358 295 342 113
[email protected]

Mål och resultat

Mahdollistetaan losseilta edellytetyn ohjausköyden korvaaminen digitaalisella ohjausjärjestelmällä eli ns. virtuaalivaijerilla. Tavoitteena on erityisesti lossiliikenteen turvallisuuden, parantaminen.

Sammandrag

Maantielautoista säädetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:ssä. Maantielautta voi olla lautta-alus tai lossi. Mahdollistetaan losseilta edellytetyn ohjausköyden korvaaminen digitaalisella ohjausjärjestelmällä lisäämällä lakiin Liikenne- ja viestintävirastolle valtuutus antaa teknisiä määräyksiä lossin ohjailulaitteistosta.

Utgångspunkter

Lossien liikennöinnissä edellytetään lain mukaan ohjausköyttä tai sitä korvaavan Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymää muuta laitteistoa. Ohjausköydelle tai sitä korvaavan järjestelmän hyväksynnälle ei ole säädetty tarkempia vaatimuksia. Perinteisen ohjausköyden käytössä on noussut esiin ongelmia ja haittoja, ja virtuaalivaijerijärjestelmä on jo käytössä eräillä losseilla Liikenne- ja viestintäviraston myöntämien aluskohtaisten määräaikaishyväksyntöjen nojalla.

Mer om ämnet

KM Beslut 11.3.2022 11.25

KM Beslut 10.3.2022 13.45