Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tillämpning av 1 kap. 1 och 1 a § i sjölagen

LVM071:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Ehdotetulla muutoksella säädettäisiin hakemuksen ja sen liitteiden vaatimuksista, kun haetaan merilain 1 lukuun ehdotettavan uuden 1 b §:n nojalla aluksen hyväksymistä suomalaiseksi ja aluksen rekisteröintiä Suomen tai Ahvenanmaan rekisteriin ilman, että se poistetaan toisen valtion alusrekisteristä (ns. kaksoisrekisteröinti).

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM071:00/2020

Ärendenummer VN/23344/2020

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 25.3.2020 – 23.6.2021

Datum för tillsättande 25.3.2020

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning 580/2021

Mål och resultat

Ehdotetulla muutoksella on tarkoitus säätää selkeistä hakemusta ja sen liitteitä koskevista vaatimuksista sekä hakijan velvollisuudesta Liikenne- ja viestintäviraston pyynnöstä toimittaa myös muut asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot ja asiakirjat.

Sammandrag

Ehdotetulla muutoksella säädettäisiin hakemuksen ja sen liitteiden vaatimuksista, kun haetaan merilain 1 lukuun ehdotettavan uuden 1 b §:n nojalla aluksen hyväksymistä suomalaiseksi ja aluksen rekisteröintiä Suomen tai Ahvenanmaan rekisteriin ilman, että se poistetaan toisen valtion alusrekisteristä (ns. kaksoisrekisteröinti).

Utgångspunkter

Merilakiin (674/1994) ehdotettavat kaksoisrekisteröintiä koskevat muutokset vaativat muutoksia myös valtioneuvoston asetukseen hakemusta ja sen liitteitä koskevien vaatimuksien osalta.

Ytterligare uppgifter