Regerings proposition om centrala myndigheters samarbete i omfattande störningar i cybersäkerhet för samhällets avgörande funktioner

LVM071:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Luodaan säädöspohja keskeisten viranomaisten yhteistoiminnalle laajamittaisissa yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisissä tietoturvaloukkaus ja -uhkatilanteissa. Uudessa sääntelyssä luodaan edellytykset viranomaisten tiedonvaihdolle ja virka-avulle.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM071:00/2021

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 7.12.2021 – 31.5.2023

Datum för tillsättande 7.12.2021

Lagberedning

RP om centrala myndigheters samarbete i omfattande och avgörande för samhällets funktion störningar i cybersäkerhet
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  43/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Med ny reglering genomföras Statsrådets principbeslut om en förbättring av informationssäkerheten och dataskyddet inom kritiska samhällssektorer som accepterade i juni 2021. Avsikten är att skapa enhetlig reglering om centrala myndigheters samarbete i omfattande störningar i cybersäkerhet. Reglering skapas klara verksamhetsmodeller bl.a. i myndigheters handräckningsprocesser, utlämning och användning av informationen och ledningsansvar i omfattande störningar i cybersäkerhet. Dessutom effektiverades samarbete mellan aktörer som höras till tillämpningsområde av EU:s direktiv om säkerhet i nätverks och informationssystem (NIS-direktivet).

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

KontaktpersonNina Hyvärinen, kommunikationsministeriet

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Outi Slant, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 342 094
[email protected]

Mål och resultat

Sääntelyn tavoitteena on parantaa viranomaisten tiedonvaihtoa ja yhteistoimintaa vakavissa tietoturvaloukkaus ja -uhkatilanteissa huomioiden henkilötietojen käsittelyyn liittyvät vaatimukset.

Sammandrag

Luodaan säädöspohja keskeisten viranomaisten yhteistoiminnalle laajamittaisissa yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisissä tietoturvaloukkaus ja -uhkatilanteissa. Uudessa sääntelyssä luodaan edellytykset viranomaisten tiedonvaihdolle ja virka-avulle.

Utgångspunkter

Valtioneuvoston periaatepäätös tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla hyväksyttiin kesäkuussa 2021. Periaatepäätös sisältää yhteensä 37 toimenpidettä, joiden tavoitteena on parantaa tietoturvan ja tietosuojan tasoa kriittisillä toimialoilla. Yksi keskeisimmistä toimenpiteistä on yhtenäisen säädöspohjan luominen viranomaisten väliselle yhteistyölle tietoturvaloukkaustilanteissa.