Statsrådets förordning om kommunens betalningsandel och minimihastigheten för en snabb bredbandsförbindelse i bredbandsprojekt

LVM078:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Säädöshanke liittyy hallituksen esitykseen laajakaistarakentamisen tuesta (HE 221/2020 vp), joka liittyy laajakaistatukiohjelman jatkamiseen.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM078:00/2020

Ärendenummer VN/20396/2020

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid

Datum för tillsättande 17.11.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett livskraftigt Finland

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Aino Koskinen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 342 224
[email protected]

Mål och resultat

Säädöshankkeen tavoitteena on mahdollistaa myös niiden kuntien osallistuminen laajakaistatukiohjelman hankkeisiin, joille laajakaistahankkeiden rahoittaminen 33 prosentilla tukikelpoisista kustannuksista aiheuttaisi kohtuuttoman taloudellisen rasitteen. Lisäksi asetusluonnoksen tavoitteena on määritellä hallituksen esityksessä tarkoitetulle nopealle laajakaistayhteydelle vähimmäisnopeus, jolla hallituksen esityksen mukaiset edistyksellisen ja tasalaatuisen yhteyden vaatimukset voidaan täyttää.

Sammandrag

Säädöshanke liittyy hallituksen esitykseen laajakaistarakentamisen tuesta (HE 221/2020 vp), joka liittyy laajakaistatukiohjelman jatkamiseen.

Utgångspunkter

Säädöshanke liittyy hallituksen esitykseen laajakaistarakentamisen tuesta (HE 221/2020 vp), jossa esitetään laajakaistarakentamisen tukea koskevan lain säätämistä sekä voimassaolevan laajakaista-rakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain kumoamista. Lain tavoitteena olisi jatkaa vuosien 2010-2018 Nopea laajakaista -tukiohjelmaa. Tukiohjelman ehdot säilyisivät pääosin ennallaan. Jatkossa tukikelpoiselta yhteydeltä ei vaadittaisi enää symmetristä nopeutta, joten yhteydet voitaisiin toteuttaa kiinteän laajakaistan lisäksi myös esimerkiksi kiinteillä langattomilla yhteyksillä.

Hallituksen esityksen mukaan kunnat osallistuisivat laajakaistahankkeen kustannuksiin maksamalla 33 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Lailla kuitenkin mahdollistettaisiin, että osa kunnista voisi osallistua hankkeeseen maksamalla 8 tai 22 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, jos hankkeeseen osallistuminen muuten aiheuttaisi kunnalle kohtuuttoman taloudellisen rasitteen. Hallituksen esityksen mukaan kriteereinä arviointia tehtäessä käytettäisiin kunnan taloudellista kantokykyä sekä väestönmäärää ja taajama-asetetta. Lakiesityksen mukaan kriteerien laskentaperusteista ja painokertoimista, joiden perusteella kuntakohtainen maksuosuus määräytyy, annetaan tarkemmat säännökset valtioneuvoston asetuksella.

Hallituksen esityksen mukaan tukea voitaisiin myöntää sellaisten nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen, jotka pystyvät tarjoamaan edistyksellisen ja tasalaatuisen yhteyden myös tavanomaisissa ruuhka-aikaolosuhteissa. Tukikelpoisia olisivat pysyviin ja vapaa-ajan asuntoihin sekä yritysten ja julkishallinnon toimipaikkoihin toimitettavat liittymät. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin laissa tarkoitetun nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta.