lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttaminen

HE eduskunnalle laiksi lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

LVM081:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Lentoliikenteen päästökauppalakiin täydennetään vuoden 2020 loppuun saakka voimassa olevat päästökaupan säännöt ja päästökaupan soveltamisalan rajauksen voimassaoloa jatketaan vuoden 2023 loppuun saakka. Lisäksi lentoliikenteen päästökauppalakiin sisällytetään EU-asetuksessa sovitut määräykset koskien vuonna 2021 alkavaa päästökauppakautta (mm. pää

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM081:00/2018

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 31.8.2018 – 30.6.2019

Datum för tillsättande 31.8.2018

Lagberedning

HE laiksi lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 29.11.2018
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  48/2018
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

  29.11.2018
 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 252/2018

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lentoliikenteen päästökaupasta annettua lakia (34/2010)sen yhdenmukaistamiseksi Euroopan unionin lainsäädännön kanssa. Muutoksilla vahvistetaan lentoliikenteen päästökaupan säännöt käynnissä olevalle päästökauppakaudelle.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Berner

KontaktpersonJanne Mänttäri, kommunikationsministeriet

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2018

Mål och resultat

Säädöshankkeen tarkoituksena on saattaa lentoliikenteen päästökaupasta annettu laki (34/2010) ja sen nojalla annetut LVM:n asetukset yhdenmukaiseksi päästökauppadirektiivin (2003/87/EY) muutosten kanssa.

Sammandrag

Lentoliikenteen päästökauppalakiin täydennetään vuoden 2020 loppuun saakka voimassa olevat päästökaupan säännöt ja päästökaupan soveltamisalan rajauksen voimassaoloa jatketaan vuoden 2023 loppuun saakka. Lisäksi lentoliikenteen päästökauppalakiin sisällytetään EU-asetuksessa sovitut määräykset koskien vuonna 2021 alkavaa päästökauppakautta (mm. pää

Utgångspunkter

Joulukuussa 2017 hyväksyttiin asetus (EU) 2017/2392 päästökauppadirektiivin muuttamisesta. Asetuksella sovittiin lentoliikenteen päästökaupan (ETS) säännöt vuosille 2017-2020 ja osin vuoteen 2030 saakka. Nämä muutokset on tarkoitus saattaa kansalliseen lainsäädäntöön.

Mer om ämnet

-
KM Beslut