Sekundärt bruk av lands- och järnvägsområden; beredning av regeringens proposition

LVM082:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Arvioidaan muutostarpeet ja valmistellaan hallituksen esitys tarpeellisista lainmuutoksista.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM082:00/2018

Ärendenummer LVM/2365/03/2018

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande 26.11.2018

Förhållande till regeringsprogrammet

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

spetsprojekt Sujuvoitetaan säädöksiä

åtgärder Perataan säädökset, puretaan turhaa sääntelyä ja uudistetaan tarvittavat säädökset

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar samt banlagen
  • 1

    Under beredning

    Godkänd i planen för sessionsperioden 4.2.2020
  • Överlämnades inte under sessionsperioden

Avsikten är att bedöma och bereda behövliga författningsändringar som gäller användning av väg- och järnvägsområden och därmed anslutna skydds- och frisiktsområden för andra ändamål än väg- och järnvägsändamål. Målet är förfaranden som är juridiskt och praktiskt sett tydliga och tillräckligt flexibla. Avsikten är också att byggande av olika infrastrukturnätverk ska samordnas på ett fungerande sätt, att ansvaren ska förtydligas och att den administrativa bördan ska bli lättare.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2020

Kontaktperson
Eeva Ovaska, Hallitussihteeri
tel. 0295 34 2354
[email protected]

Mål och resultat

Tavoitteena on arvioida ja valmistella tarpeelliset säädösmuutokset tie- ja rautatiealueiden ja niihin liittyvien suoja- ja näkemäalueiden käyttämisestä muihin kuin tie- ja rautatietarkoituksiin.

Tavoitteena on oikeudellisesti ja käytännöllisesti selkeät ja riittävän joustavat menettelyt. Tavoitteena on eri infraverkkojen rakentamisen toimiva yhteensovittaminen, vastuiden selkeyttäminen ja hallinnollisen taakan keventäminen.

Sammandrag

Arvioidaan muutostarpeet ja valmistellaan hallituksen esitys tarpeellisista lainmuutoksista.

Utgångspunkter

Vuonna 2016 käyttöön otettiin ilmoitusmenettely koskien tienvarsimainosten sijoittamista ja eräiden johtojen ja kaapeleiden sijoittamista. Kokemuksia ilmoitusmenettelyistä samoin kuin tiealueiden ja niihin liittyvien alueiden käyttöä koskevaa sääntelyä ja edelleen sujuvoittamismahdollisuuksia selvitettiin liikenne- ja viestintäministeriön tilaamassa selvityksessä talvella 2018. Selvitysmiehet tekivät sääntelyn kehittämiseksi ehdotuksia, joiden selvittämistä on tarkoitus jatkaa tässä hankkeessa.

Ytterligare uppgifter