Statsrådets principbeslut om minskning av sjöfartens och inlandssjöfartens växthusgasutsläpp

LVM082:00/2020 Projekt

Kommunikationsminsteriet begär ert utlåtande senast den 15 januari 2021 om utkastet till statsrådets principbeslut om minskning av sjöfartens och inlandssjöfartens växthusgasutsläpp.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM082:00/2020

Ärendenummer VN/26278/2020

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 10.12.2019 – 2.4.2023

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett livskraftigt Finland

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av transportnätet

Metod En färdplan för fossilfria transporter utarbetas

Kontaktperson
Eero Hokkanen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 342 021
[email protected]

Mål och resultat

IMO:s (International Maritime Organization) preliminära strategi för minskning av sjöfartens växthusutsläpp godkändes våren 2018. Enligt den bör den internationella sjöfartens koldioxidintensitet, det vill säga koldioxidutsläppen i förhållande till transportarbetet, minskas med i medeltal minst 40 % till 2030 jämfört med 2008, och därefter är målet en minskning med 70 % till 2050. Dessutom bör alla växthusgasutsläpp från den internationella sjöfarten nå sin högsta nivå så snart som möjligt, och de totala utsläppen på årsnivå bör minska åtminstone med 50 % till 2050 från 2008 års nivå. Strävan är att successivt avskaffa växthusgasutsläppen med beaktande av temperaturmålen i Parisavtalet om klimatet.

Finland har förbundit sig till IMO:s mål för minskning av sjöfartens utsläpp och till EU:s utsläppsmål. Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering fortsätter Finland det aktiva arbetet för att minska sjöfartens utsläpp såväl inom EU som via internationella organisationer.

Principbeslutet ska styra Finlands internationella påverkansarbete och innehålla riktlinjer för minskningen av sjöfartens och inlandssjöfartens utsläpp också inom landet.

Sammandrag

Kommunikationsminsteriet begär ert utlåtande senast den 15 januari 2021 om utkastet till statsrådets principbeslut om minskning av sjöfartens och inlandssjöfartens växthusgasutsläpp.

Utgångspunkter

Utsläppen från sjöfarten och inlandssjöfarten i Finland har inte minskat nämnvärt under de senaste åren, och mycket återstår att göra för att nå de internationella målen. I utkastet till principbeslut föreslås flera åtgärder för att underlätta övergången till alternativa drivmedel och bränslen inom sjöfarten samt för att stödja förbättringen av befintliga fartygs energieffektivitet och utveckling av nya utsläppssnåla fartyg . Utöver att förnya fartygsbeståndet och införa teknik för att minska utsläppen från befintliga fartyg ska uppmärksamhet fästas vid hela sjötrafiksystemets funktion så att fartygens utsläpp minskar både till sjöss och i hamnar.

Ytterligare uppgifter