Utvecklingsforum för utbildning och forskning inom rehabilitering

OKM019:00/2021 Projekt

UKM har tillsatt ett forum för utveckling av utbildningen och forskningen inom rehabilitering för åren 2021–2023. Projektet genomförs i samarbete med SHM.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM019:00/2021

Ärendenummer VN/2780/2021

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 11.3.2021 – 31.12.2023

Datum för tillsättande 11.3.2021

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Tavoite Finland är en internationellt attraktiv plats för studier, forskning och investeringar

Metod Det finländska forskar- och vetenskapssamhällets konkurrens- och attraktionskraft stärks

Kontaktperson
Aija Töytäri, Opetusneuvos
tel. +358 295 330 197
[email protected]

Mål och resultat

Utvecklingsforumet främjar samarbetet mellan utbildningsaktörer och utbildare inom rehabiliteringen samt forskare. Projektet utarbetar en plan för utveckling av utbildningen och forskningen inom rehabilitering för åren 2024–2030. I planen ingår en utredning om arbetslivets utvecklingsbehov, förslag till utveckling av strukturen hos utbildningen för grundexamen och den kompletterande utbildningen samt ett förslag till forskningsstrategi för rehabilitering och rehabiliteringsutbildning. Beslut om verkställandet av rekommendationerna fattas när forumet slutfört sitt arbete.

Sammandrag

UKM har tillsatt ett forum för utveckling av utbildningen och forskningen inom rehabilitering för åren 2021–2023. Projektet genomförs i samarbete med SHM.

Utgångspunkter

Jotta kuntoutuksen osaamista tuottavista tutkinnoista ja muusta koulutuksesta muodostuvan kokonaisuuden toimintaa voidaan arvioida ja kehittää, tarvitaan valtakunnallisesti jaettu yhteinen tilannekuva sosiaali- ja terveydenhuollon ammatti- ja tehtäväkuvien kehityksestä, kuntoutusosaamisen tarpeista ja nykyisten koulutusten ja opintopolkujen toimivuudesta. Kehittämisfoorumi ennakoi ja kuvaa kuntoutuksen osaamistarpeita sosiaali- ja terveydenhuollossa ja tekee ehdotuksia siitä, miten koulutus- ja tutkimusjärjestelmää tulisi kehittää vastaamaan kuntoutusosaamisen tarpeita. Lisäksi foorumin tehtävänä on käsitellä valtakunnallisella tasolla koko koulutus- ja tutkimusjärjestelmää suhteessa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehitystarpeisiin.