Samarbetsgruppen för teckenspråksfrågor

OM011:00/2019 Projekt

Samarbetsgruppen behandlar inom statsrådet aktuella ärenden som gäller teckenspråk och tryggar ett smidigt informationsflöde mellan de centrala aktörerna.
Därtill ska gruppen följa hur teckenspråkslagen utfaller och försöka öka olika aktörers medvetenhet om lagens innehåll och tillämpning.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM011:00/2019

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 27.5.2019 – 31.12.2020

Datum för tillsättande 24.5.2019

Mål och resultat

Samarbetsgruppen behandlar inom statsrådet aktuella ärenden som gäller teckenspråk och tryggar ett smidigt informationsflöde mellan de centrala aktörerna.
Därtill ska gruppen följa hur teckenspråkslagen utfaller och försöka öka olika aktörers medvetenhet om lagens innehåll och tillämpning.

Sammandrag

Samarbetsgruppen behandlar inom statsrådet aktuella ärenden som gäller teckenspråk och tryggar ett smidigt informationsflöde mellan de centrala aktörerna.
Därtill ska gruppen följa hur teckenspråkslagen utfaller och försöka öka olika aktörers medvetenhet om lagens innehåll och tillämpning.

Utgångspunkter

Teckenspråkslagen trädde i kraft den 1 maj 2015. Vid antagandet av lagen förutsatte riksdagen att regeringen vidtar åtgärder för att de språkliga rättigheterna för dem som använder teckenspråk ska tillgodoses i hela landet på det sätt som avsetts när lagstiftningen om rättigheterna utarbetades. Justitieministeriet tillsatte för mandatperioden 16.3.2015–31.12.2016 en samarbetsgrupp för teckenspråksfrågor med uppgift att inom statsrådet behandla aktuella ärenden som gäller teckenspråk och trygga ett smidigt informationsflöde mellan de centrala aktörerna.
Justitieministeriet tillsatte den andra samarbetsgruppen för teckenspråksfrågor för mandatperioden 13.2.2017–31.12.2018.

Mer om ämnet