Stärkande av asylsökandes rättssäkerhet

Ändring av regleringen som gäller asylsökandes rättssäkerhet

OM019:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Avsikten är att utlänningslagen och rättshjälpslagen ändras med målet att stärka asylsökandes rättssäkerhet. Det ska bli möjligt att i högre grad än nu använda sig av ett biträde vid asylsamtalet och samtidigt tar man i bruk timarvoden för biträdena. Allmänna förvaltningsrättsliga besvärstider tas i bruk.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM019:00/2019

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 23.7.2019 – 20.7.2021

Datum för tillsättande 23.7.2019

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och rättshjälpslagen

Riksdagens svar EV 114/2021

Lagstiftningen ska ändras så att asylsökandes rättssäkerhet stärks. Det föreslås att 9 § 2 mom. i utlänningslagen upphävs. Det ska inte längre krävas att det finns särskilt vägande skäl till att ett biträde är närvarande vid asylsamtal, utan behovet av att närvara vid ett samtal ska avgöras av biträdet. Det föreslås att i utlänningslagen upphävs 190 § 3 mom. och 196 § 3 mom. som gäller besvärstider som avviker från det normala i ärenden som gäller internationellt skydd. I rättshjälpslagen ska 17 a § upphävas. Timarvode ska i stället för arvoden som fastställs särskilt för varje ärende tillämpas också i ärenden som gäller internationellt skydd.

Ansvarig ministerOikeusministeri Henriksson

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2020

Kontaktperson
Päivi Tiainen-Hyrkäs, Hallitussihteeri
[email protected]

Mål och resultat

Avsikten är att utlänningslagen och rättshjälpslagen ändras med målet att stärka asylsökandes rättssäkerhet.

Sammandrag

Avsikten är att utlänningslagen och rättshjälpslagen ändras med målet att stärka asylsökandes rättssäkerhet. Det ska bli möjligt att i högre grad än nu använda sig av ett biträde vid asylsamtalet och samtidigt tar man i bruk timarvoden för biträdena. Allmänna förvaltningsrättsliga besvärstider tas i bruk.

Utgångspunkter

I överensstämmelse med regeringsprogrammet bereds de lagstiftningsändringar om stärkande av asylsökandes rättssäkerhet som behövs så att det blir möjligt att använda sig av ett biträde vid asylsamtalet och att timarvoden för biträdena samt allmänna förvaltningsrättsliga besvärstider tas i bruk.

Mer om ämnet

JM Beslut

JM Beslut