Öppenhetsregister

Öppenhetsregister

OM033:00/2019 Lagstiftningsprojekt

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ska det i Finland stiftas en lag om inrättande av ett öppenhetsregister utifrån en parlamentarisk beredning och i samråd med det civila samhället. Lagen ska syfta till att förbättra transparensen i beslutsfattandet och därigenom till att bekämpa osaklig påverkan och stärka medborgarnas förtroende.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM033:00/2019

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 12.3.2020 – 31.10.2021

Datum för tillsättande 12.3.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av rättstaten

Metod Ett öppenhetsregister införs

Metod Ett nationellt demokratiprogram som sträcker sig fram till 2025 inleds

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Mål och resultat

Den parlamentariska styrgruppen och arbetsgruppen som lyder under den ska bereda ett förslag till lag om inrättande av ett öppenhetsregister (register över lobbare) över aktörer som är verksamma på statsnivå i Finland. Enligt lagen ska organisationer och personer som bedriver lobbyverksamhet vara skyldiga att registrera sig i öppenhetsregistret.

Beredningen ska ske i ett omfattande samråd med aktörer inom det civila samhället och intressebevakningen. Lagförslagen ska göras upp i form av en regeringsproposition.

Vid beredningen av lagstiftningen om öppenhetsregistret beaktas fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter.

Lagstiftningen om öppenhetsregistret får inte försvåra medborgarverksamheten på gräsrotsnivå eller riksdagsledamöternas möjligheter att sköta sitt uppdrag.

Sammandrag

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ska det i Finland stiftas en lag om inrättande av ett öppenhetsregister utifrån en parlamentarisk beredning och i samråd med det civila samhället. Lagen ska syfta till att förbättra transparensen i beslutsfattandet och därigenom till att bekämpa osaklig påverkan och stärka medborgarnas förtroende.

Utgångspunkter

Finland har behovet av att reglera lobbyverksamhet diskuterats redan i drygt tio år. Både OECD och Europarådet har rekommenderat införande av ett öppenhetsregister. Också forskare och intresseorganisationer har önskat att det inrättas ett register över lobbare.

År 2018 gjordes det inom ramen för statsrådets utrednings - och forskningsverksamhet en omfattande internationell jämförelse av modeller för lobbyregister (Publikationsserie för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 57/2018). I utredningen jämförde man olika länders och EU:s lobbyregisterreglering och bedömde om de skulle kunna tillämpas i Finlands politiska system.

Beredningen av öppenhetsregistret inleddes redan i slutet av föregående valperiod våren 2019, när riksdagen tillsatte en parlamentarisk arbetsgrupp för att utreda utgångspunkterna för registret. Arbetsgruppen föreslog enhälligt att det i Finland under nästa valperiod ska inrättas ett lagstadgat elektroniskt öppenhetsregister som i inledningsskedet ska gälla verksamhet på statsnivå och i ett senare skede även verksamhet inom kommunal - och regionförvaltningen. Arbetsgruppen, som bestod av såväl parlamentariska aktörer som tjänstemän, forskare och företrädare för intresseorganisationer, fastställde i sin promemoria de centrala teman och frågor som bör tas ställning till vid den fortsatta beredningen.

Mer om ämnet