Utveckling av efterhandsutvärderingen av lagstiftningen

OM041:00/2021 Projekt

Målet är att utveckla efterhandsutvärderingen av lagstiftningen i statsrådet. I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering har ställts som mål att efterhandsutvärderingen av lagstiftningen ska utvecklas.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM041:00/2021

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 30.6.2021 –

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av rättstaten

Kontaktperson
Susanna Siitonen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 083
[email protected]

Mål och resultat

I utvecklingsarbetet bör man dra upp gemensamma principer bland annat i fråga om hurudana lagar som ska utvärderas i efterhand, vem som ska genomföra efterhandsutvärderingar, hur de ska finansieras och hur kvaliteten på utvärderingarna ska säkerställas.

Sammandrag

Målet är att utveckla efterhandsutvärderingen av lagstiftningen i statsrådet. I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering har ställts som mål att efterhandsutvärderingen av lagstiftningen ska utvecklas.

Utgångspunkter

I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering har ställts som mål att efterhandsutvärderingen av lagstiftningen ska utvecklas. Dessutom stöder OECD:s rekommendationer till medlemsländerna etableringen av efterhandsutvärderingen av lagstiftningen som en permanent del av det finländska beslutssystemet.

Under de senaste åren har det utarbetats ett initiativ och utredningar om utvecklingen av efterhandsutvärderingen av lagstiftningen i Finland och getts rekommendationer om den.

Initiativet av rådet för bedömning av lagstiftningen: https://valtioneuvosto.fi/-/10616/arviointineuvoston-aloite-lainsaadannon-jalkiarviointijarjestelman-toteuttaminen-ensi-hallituskauden-ohjelmaan?languageId=sv_SE

Aalto-universitetets rapport Vaikutusarvioinnit osaksi päätöksentekoa – Miten varmistamme politiikassa, että teemme oikeita asioita (Konsekvensbedömningar som en del av beslutsfattandet – Hur säkerställer vi i politiken att vi gör rätt saker): https://www.aaltoei.fi/wp content/uploads/2019/09/tpry_edistysraportti2_vaikutusarvionnit_web.pdf

Frisky & Anjoys, Helsingfors universitets och Finlands miljöcentrals utredning Efterhandsutvärdering av lagstiftning – från beskrivningen av den nuvarande situationen till utvecklingsförslag (på finska, presentationsblad på svenska): https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163043

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet