Ändring av regleringen av vapenbrott

OM077:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM077:00/2022

Ärendenummer VN/34181/2022

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 19.12.2022 – 30.6.2025

Datum för tillsättande 19.12.2022

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 En trygg och kristålig rättsstat

Alaluku 10.2 Den finländska rättsstaten och demokratin stärks

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av strafflagens bestämmelser om vapenbrott och till lagstiftning som har samband med den
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 5.2.2024
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 50/2024
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Strafflagens straffbestämmelser om vapenbrott ändras.

Ansvarig ministerJustitieminister Meri

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2024

Kontaktperson
Janne Kanerva, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 176
[email protected]

Mål och resultat

Före den 28 februari 2023 utarbetas en promemoria som behandlar förutom nuläget i fråga om de straffbestämmelser i 41 kap. i strafflagen som gäller vapenbrott också de fortsatta åtgärder som eventuellt behövs i anslutning till detta och hur de ska genomföras.

En arbetsgrupp som tillsatts efter att promemorian utarbetats har i uppgift att utvärdera 41 kap. i strafflagen om vapenbrott och bereda de lagstiftningsändringar som behövs för att genomföra de åtgärder som är inskrivna i regeringsprogrammet. Syftet med beredningen i allmänhet är att straffbestämmelserna i kapitlet ska bilda en uppdaterad, tillräckligt omfattande, tydlig och konsekvent helhet där man på ett ändamålsenligt sätt beaktar hur skadliga och farliga olika handlingar är. I arbetsgruppens arbete prioriteras skjutvapenbrott som har koppling till organiserad brottslighet eller annan kriminell verksamhet som sker i grupp.

Om resultatet är ett nytt 41 kap. eller om det endast görs en uppdatering av vissa bestämmelser i detta kapitel beror på vilka lagändringar som kan betraktas som nödvändiga och motiverade och framförallt på lagändringarnas omfattning. Vid behov kan ändringar som rör vapenbrott beredas även i övriga delar av strafflagen och inte endast i 41 kap. för att nå arbetsgruppens mål och utföra gruppens uppgifter. Arbetsgruppen ska även bereda övriga lagändringar som föranleds av ändringarna av strafflagen.

Utgångspunkter

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering, som publicerades den 16 juni 2023, skärps minimistraffet för grovt skjutvapenbrott från fyra månader till två år för att säkerställa att de fängelsestraff som döms ut för sådana brott i regel är ovillkorliga. Enligt programmet ändras rekvisitet för grovt skjutvapenbrott så att det blir straffbart som grovt skjutvapenbrott att bära eller transportera ett olovligt skjutvapen på allmän plats eller i ett fordon. Dessutom skärps straffen för innehav av farligt föremål och av föremål som lämpar sig för att skada någon annan.

Straffbestämmelserna om vapenbrott har inte varit föremål för en helhetsbedömning på länge. Med tanke på straffrätten är vapen och särskilt skjutvapen kopplade till en avsevärd risk för brott mot liv och hälsa, särskilt när det är fråga om olagliga vapen och vapen som används eller löper risk att användas för kriminella syften. Detta gäller i synnerhet användning av vapen i kriminella gruppers och gängs verksamhet. Även enskilda personers verksamhet kan orsaka betydande risker och allvarliga följder. Det finns delvis ett liknande behov att se över bestämmelserna om eggvapen och övriga farliga föremål i 41 kap. i strafflagen som i fråga om bestämmelserna om skjutvapen.

Mer om ämnet

Lagändringar som gäller vapenbrott på remiss

JM Pressmeddelande 24.4.2024 13.52