Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om frivillig militärtjänst för kvinnor

PLM002:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Hankkeen tarkoituksena on valmistella uutta naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annettua lakia koskeva hallituksen esitys.

Hankkeesta on rajattu pois sellainen naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskevan järjestelmän laajempi kehittäminen, jota arvioidaan 5.3.2020 asetetussa parlamentaarisessa komiteassa.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer PLM002:00/2021

Ärendenummer VN/901/2021

Projektets arrangör försvarsministeriet

Mandattid 14.9.2020 – 31.12.2021

Datum för tillsättande 14.9.2020

Lagberedning

RP med förslag till lag om frivillig militärtjänst för kvinnor

Riksdagens svar EV 10/2022

En ny lag om frivillig militärtjänst för kvinnor, som skulle upphäva den befintliga lagen med samma namn. Syftet med reformen är att se till att lagstiftningen om frivillig militärtjänst för kvinnor är förenlig med kraven i grundlagen och samtidigt också i övrigt är uppdaterad lagtekniskt sett. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2022.

Ansvarig ministerPuolustusministeri Kaikkonen

KontaktpersonJoona Lapinlampi, försvarsministeriet

Ytterligare uppgifter

  • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Sammandrag

Hankkeen tarkoituksena on valmistella uutta naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annettua lakia koskeva hallituksen esitys.

Hankkeesta on rajattu pois sellainen naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskevan järjestelmän laajempi kehittäminen, jota arvioidaan 5.3.2020 asetetussa parlamentaarisessa komiteassa.

Mer om ämnet

FSM Beslut

FSM Beslut