Maahanmuuttohallinnon uusi henkilötietolaki

Maahanmuuttohallinnon henkilötietolainsäädäntöä koskeva kokonaisuudistus, hallituksen esityksen valmistelu

SM010:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Hallituksen esityksessä (HE 18/2019 vp) ehdotetaan säädettäväksi laki henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa. Laki korvaisi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain, joka ehdotetaan kumottavaksi. Ehdotettavaan lakiin keskitettäisiin henkilötietojen käsittelyä koskeva sääntely maahanmuuton hallinnonalan lainsäädännöstä.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM010:00/2019

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 16.5.2019 – 31.12.2019

Datum för tillsättande 16.5.2019

Lagberedning

RP med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar son har samband med den

Riksdagens svar EV 87/2020

I proposition föreslås att det stiftas en lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen. Avsikten är att lagen ska ersätta lagen om utlänningsregistret, som föreslås bli upphävd. I den föreslagna lagen koncentreras bestämmelserna i de andra lagar inom migrationsförvaltningens förvaltningsområde som gäller behandlingen av personuppgifter.

Ansvarig ministerSisäministeri Ohisalo

KontaktpersonTuuli Tuunanen, inrikesministeriet

Ytterligare uppgifter

  • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2019

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on selvittää, arvioida ja toteuttaa ne lainsäädäntömuutokset, jotka ovat tarpeen maahanmuuton hallinnonalan rekisterilainsäädännön saattamiseksi vastaamaan paremmin toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia ja nykyaikaisen henkilötietolainsäädännön vaatimuksia. Lisäksi on tehtävä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulon johdosta tarpeelliset lainsäädäntömuutokset. Tavoitteena on mahdollistaa uudet ja nykyaikaiset toimintatavat.

Hankkeen tavoitteena on laatia hallituksen esitys laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa. Ehdotettavaan lakiin keskitettäisiin henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset myös maahanmuuton hallinnonalan muusta lainsäädännöstä eli laista kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta (746/2011) ja laista säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä (116/2002). Tämän lisäksi ehdotettavaan lakiin sisällytettäisiin työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle kuuluvan kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) rekisterisäännökset.

Tavoitteena on, että henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa säädettäisiin yhdessä, nykyaikaisen henkilötietolain vaatimukset täyttävässä laissa, joka täydentää Euroopan unionin tietosuoja-asetusta, tietosuojalakia sekä henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annettua lakia. Tavoitteena on varmistaa, että perustuslain 10 §:n mukainen vaatimus säätää henkilötietojen suojasta lailla täyttyy asianmukaisesti maahanmuuttohallinnossa. Samalla varmistetaan henkilötietojen käsittelyn yhdenmukaisuus kaikissa niissä tilanteissa, joissa henkilötietoja maahanmuuttohallinnossa käsitellään.

Sammandrag

Hallituksen esityksessä (HE 18/2019 vp) ehdotetaan säädettäväksi laki henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa. Laki korvaisi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain, joka ehdotetaan kumottavaksi. Ehdotettavaan lakiin keskitettäisiin henkilötietojen käsittelyä koskeva sääntely maahanmuuton hallinnonalan lainsäädännöstä.

Utgångspunkter

Laki ulkomaalaisrekisteristä (1270/1997) tuli voimaan vuonna 1998. Laki on säädetty ennen henkilötietolakia (523/1999), julkisuuslakia (621/1999) sekä perustuslakia (731/1999). Maahanmuuttohallinnon toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia, joiden johdosta lainsäädäntö on tietyiltä osin vanhentunut eikä kaikilta osin vastaa enää tarkoitustaan. Henkilötietojen käsittelyä koskevaa sääntely sisältyy myös muuhun maahanmuuttohallinnon lainsäädäntöön. Kokonaisuus on sirpaleinen. Ulkomaalaisrekisterilaki ja muut rekisterisääntelyä sisältävät maahanmuuton hallinnonalan lait tulee keskittää sekä uudistaa vastaamaan paremmin nykyaikaisia rekisterilainsäädännön vaatimuksia.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelystä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta) tuli voimaan 24.5.2016. Asetusta on sovellettu 25.5.2018 lukien. Maahanmuuttohallinnon henkilötietolakia koskeva hallituksen esityksen antamisen edellytyksenä olevan kansallisen yleislainsäädännön eli tietosuojalaki (1050/2018 vp) ja rikosasioiden tietosuojalaki (1054/2018 vp) ovat tulleet voimaan 1.1.2019.

Mer om ämnet

IM Beslut

IM Beslut

Puuttuu

IM Beslut