Försöksprojekt med personlig budgetering för personer med funktionsnedsättning 2020-2021

STM034:00/2020 Projekt

Projektet bygger på statsminister Sanna Marins rege-ringsprogram. Enligt regeringsprogrammet ska individuella behov för personer med funktionsnedsättning tillgodoses som en del av reformen av lag om service och stöd på grund av handikapp. I regeringsprogrammet ingår även försök med personlig bud-getering för personer med funktionsnedsättning, och i samband med det bedöms även behovet av ändringar i lagstiftningen.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer STM034:00/2020

Projektets arrangör social- och hälsovårdsministeriet

Mandattid 8.1.2020 – 31.12.2021

Datum för tillsättande 8.1.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett rättvist, jämlik och inkluderande Finland

Tavoite Välfärden främjas och ojämlikheten minskas

Kontaktperson
Kirsi-Maria Malmlund, Lakimies
tel. +358 295 163 073
[email protected]

Kontaktperson
Anne-Mari Raassina, NEUVOTTELEVA VIRKAMIES
tel. +358 295 163 405
[email protected]

Mål och resultat

Personlig budget är inte en lika etablerad definition. Det centrala målet är att stärka individens självbestämmanderätt, delaktighet och valmöjligheter i processen för planering och genomförande av tjänsterna så att hjälp och stöd finns tillgängligt på ett flexibelt sätt i olika situationer och efter individuella behov. Syftet är att särskilt utvärdera och lösa utmaningar som har framkommit i tidigare projekt. Man behöver åtminstone avgöra vilken typ av hjälp och stöd kan man tillhandahålla genom budgetering. Dessutom bör man granska definitionen av budgetens värde och användningen av den samt vilket stöd som ska ges vid användningen av budgeten.

Sammandrag

Projektet bygger på statsminister Sanna Marins rege-ringsprogram. Enligt regeringsprogrammet ska individuella behov för personer med funktionsnedsättning tillgodoses som en del av reformen av lag om service och stöd på grund av handikapp. I regeringsprogrammet ingår även försök med personlig bud-getering för personer med funktionsnedsättning, och i samband med det bedöms även behovet av ändringar i lagstiftningen.

Utgångspunkter

Utgångspunkten för projektet är ett betraktelsesätt enligt vilket den personliga budgeteringen är ett hjälpmedel, ett stöd och ett sätt att organisera tjänsterna, där individen själv står i centrum för planeringen, valet och genomförandet av helheten.

Ytterligare uppgifter