Delaktighetsarbetsgrupp

Arbetsgrupp för tryggande av delaktigheten för personer med funktionsnedsättning i funktionshinderservicen (Delaktighetsarbetsgrupp)

STM129:00/2019 Projekt

Arbetsgruppen bedömer och bereder förslag till bestämmelser med motiveringar för att trygga delaktigheten för personer med funktionsnedsättning i beslutsfattande om tjänster som gäller dem samt om rättsmedel i anslutning till valet av sättet att ordna tjänsterna.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer STM129:00/2019

Projektets arrangör social- och hälsovårdsministeriet

Mandattid 7.1.2020 – 31.10.2020

Datum för tillsättande 13.12.2019

Mål och resultat

Målet är att ytterligare trygga och öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i beslutsfattande och ordnande av service som gäller dem. Målet är också att förtydliga rättsmedlen i fråga om valet av sätt att ordna servicen. Målet är dessutom att stärka servicens kvalitet, rätten till service som baserar sig på individuella behov samt likabehandlingen av personer med funktionsnedsättning.

Arbetet resulterar i ett förslag skrivet i form av en rapport. Rapporten utnyttjas i fortsättningen vid utarbetandet av den regeringsproposition om en totalreform av lagstiftningen om funktionshinderservicen som ingår i regeringsprogrammet.

Sammandrag

Arbetsgruppen bedömer och bereder förslag till bestämmelser med motiveringar för att trygga delaktigheten för personer med funktionsnedsättning i beslutsfattande om tjänster som gäller dem samt om rättsmedel i anslutning till valet av sättet att ordna tjänsterna.

Utgångspunkter

Vissa funktionshindersorganisationer och producenter av funktionshinderservice lämnade den 7 mars 2018 till riksdagen ett medborgarinitiativ om att konkurrensutsättning av nödvändig hjälp och stöd för personer med funktionsnedsättning bör upphöra (MI 2/2018 rd). Riksdagen förkastade det lagförslag om förbud mot konkurrensutsättning av funktionshinderservice som ingick i medborgarinitiativet, men godkände tre uttalanden som ekonomiutskottet hade föreslagit. Enligt det första uttalandet ska statsrådet utnämna en expertgrupp som ska bedöma och bereda behövliga lagstiftningsändringar för att säkerställa delaktighet och rättsmedel för personer med funktionsnedsättning vid beslut som gäller dem själva.

Konkurrensutsättning av funktionshinderservice har under den senaste tiden väckt mycket diskussion på grund av klienters negativa upplevelser. Det har observerats att det till följd av reformen av upphandlingslagstiftningen 2017 behövs mera anvisningar om hur funktionshinderservice upphandlas och konkurrensutsätts på ett högklassigt sätt och med tillräcklig hänsyn till klienternas individuella behov.

Därför ordnades under 2019 en riksomfattande utbildningsturné om ordnande och upphandling av funktionshinderservice. Utbildningen finansierades av social- och hälsovårdsministeriet och samordnades av Institutet för hälsa och välfärd. Institutet för hälsa och välfärd har också samordnat en grupp som haft en bred sammansättning och bestått av bland annat representanter för centrala funktionshindersorganisationer.

Mer om ämnet